ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Aliyar MIRZAPOUR, Seyyed Javad SEYYED TABAEI, Mojgan BANDEHPOUR, Ali HAGHIGHI, Bahram KAZEMi, (2020). Designing a Recombinant Multi-Epitope Antigen of Echinococ-cus granulosus to Diagnose Human Cystic Echinococcosis, Iranian Journal of Parasitology, 15(1), 1-10. magiran.com/p2101062
Aliyar MIRZAPOUR, Seyyed Javad SEYYED TABAEI, Mojgan BANDEHPOUR, Ali HAGHIGHI, Bahram KAZEMi, Designing a Recombinant Multi-Epitope Antigen of Echinococ-cus granulosus to Diagnose Human Cystic Echinococcosis, Iranian Journal of Parasitology, 2020; 15(1): 1-10. magiran.com/p2101062
Aliyar MIRZAPOUR, Seyyed Javad SEYYED TABAEI, Mojgan BANDEHPOUR, Ali HAGHIGHI, Bahram KAZEMi, "Designing a Recombinant Multi-Epitope Antigen of Echinococ-cus granulosus to Diagnose Human Cystic Echinococcosis", Iranian Journal of Parasitology 15, no.1 (2020): 1-10. magiran.com/p2101062
Aliyar MIRZAPOUR, Seyyed Javad SEYYED TABAEI, Mojgan BANDEHPOUR, Ali HAGHIGHI, Bahram KAZEMi, (2020). 'Designing a Recombinant Multi-Epitope Antigen of Echinococ-cus granulosus to Diagnose Human Cystic Echinococcosis', Iranian Journal of Parasitology, 15(1), pp.1-10. magiran.com/p2101062
Aliyar MIRZAPOUR; Seyyed Javad SEYYED TABAEI; Mojgan BANDEHPOUR; Ali HAGHIGHI; Bahram KAZEMi. "Designing a Recombinant Multi-Epitope Antigen of Echinococ-cus granulosus to Diagnose Human Cystic Echinococcosis", Iranian Journal of Parasitology, 15, 1, 2020, 1-10. magiran.com/p2101062
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال