ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Bibi Razieh HOSSEINIFARASH, Mehdi MOHEBALI, Bahram KAZEMI, Homa HAJJARAN, Abdolmajid FATA, Reza RAOOFIAN, Behnaz AKHOUNDI, Majid MOJARRAD, Pietro MASTROENI, MohammadKazem SHARIFIYAZDI, MohammadHossein TANIPOUR, (2020). The rK39 Antigen from an Iranian Strain of Leishmania infantum: Detection of Anti-Leishmania Antibodies in Humans and Dogs, Iranian Journal of Parasitology, 15(1), 48-56. magiran.com/p2101074
Bibi Razieh HOSSEINIFARASH, Mehdi MOHEBALI, Bahram KAZEMI, Homa HAJJARAN, Abdolmajid FATA, Reza RAOOFIAN, Behnaz AKHOUNDI, Majid MOJARRAD, Pietro MASTROENI, MohammadKazem SHARIFIYAZDI, MohammadHossein TANIPOUR, The rK39 Antigen from an Iranian Strain of Leishmania infantum: Detection of Anti-Leishmania Antibodies in Humans and Dogs, Iranian Journal of Parasitology, 2020; 15(1): 48-56. magiran.com/p2101074
Bibi Razieh HOSSEINIFARASH, Mehdi MOHEBALI, Bahram KAZEMI, Homa HAJJARAN, Abdolmajid FATA, Reza RAOOFIAN, Behnaz AKHOUNDI, Majid MOJARRAD, Pietro MASTROENI, MohammadKazem SHARIFIYAZDI, MohammadHossein TANIPOUR, "The rK39 Antigen from an Iranian Strain of Leishmania infantum: Detection of Anti-Leishmania Antibodies in Humans and Dogs", Iranian Journal of Parasitology 15, no.1 (2020): 48-56. magiran.com/p2101074
Bibi Razieh HOSSEINIFARASH, Mehdi MOHEBALI, Bahram KAZEMI, Homa HAJJARAN, Abdolmajid FATA, Reza RAOOFIAN, Behnaz AKHOUNDI, Majid MOJARRAD, Pietro MASTROENI, MohammadKazem SHARIFIYAZDI, MohammadHossein TANIPOUR, (2020). 'The rK39 Antigen from an Iranian Strain of Leishmania infantum: Detection of Anti-Leishmania Antibodies in Humans and Dogs', Iranian Journal of Parasitology, 15(1), pp.48-56. magiran.com/p2101074
Bibi Razieh HOSSEINIFARASH; Mehdi MOHEBALI; Bahram KAZEMI; Homa HAJJARAN; Abdolmajid FATA; Reza RAOOFIAN; Behnaz AKHOUNDI; Majid MOJARRAD; Pietro MASTROENI; MohammadKazem SHARIFIYAZDI; MohammadHossein TANIPOUR. "The rK39 Antigen from an Iranian Strain of Leishmania infantum: Detection of Anti-Leishmania Antibodies in Humans and Dogs", Iranian Journal of Parasitology, 15, 1, 2020, 48-56. magiran.com/p2101074
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال