ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیده لیلا خاتمی ساروی، احمد عبدی، علیرضا براری، (1399). اثر محافظتی تمرین هوازی همراه با مصرف سیر بر لیپوکالین-2 و IL-1ß در زنان چاق مبتلا به فشار خون بالا، فصلنامه علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، 15(1)، 25-34. magiran.com/p2101241
L. Khatami Saravi, A. Abdi, AR. Barari, (2020). Protective Effect of Aerobic Training along with Garlic on Lipocalin-2 and IL-1β in Obese Women with High Blood Pressure, Iranian Journal of Nutrition Sciences & Food Technology, 15(1), 25-34. magiran.com/p2101241
سیده لیلا خاتمی ساروی، احمد عبدی، علیرضا براری، اثر محافظتی تمرین هوازی همراه با مصرف سیر بر لیپوکالین-2 و IL-1ß در زنان چاق مبتلا به فشار خون بالا. فصلنامه علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، 1399؛ 15(1): 25-34. magiran.com/p2101241
L. Khatami Saravi, A. Abdi, AR. Barari, Protective Effect of Aerobic Training along with Garlic on Lipocalin-2 and IL-1β in Obese Women with High Blood Pressure, Iranian Journal of Nutrition Sciences & Food Technology, 2020; 15(1): 25-34. magiran.com/p2101241
سیده لیلا خاتمی ساروی، احمد عبدی، علیرضا براری، "اثر محافظتی تمرین هوازی همراه با مصرف سیر بر لیپوکالین-2 و IL-1ß در زنان چاق مبتلا به فشار خون بالا"، فصلنامه علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران 15، شماره 1 (1399): 25-34. magiran.com/p2101241
L. Khatami Saravi, A. Abdi, AR. Barari, "Protective Effect of Aerobic Training along with Garlic on Lipocalin-2 and IL-1β in Obese Women with High Blood Pressure", Iranian Journal of Nutrition Sciences & Food Technology 15, no.1 (2020): 25-34. magiran.com/p2101241
سیده لیلا خاتمی ساروی، احمد عبدی، علیرضا براری، (1399). 'اثر محافظتی تمرین هوازی همراه با مصرف سیر بر لیپوکالین-2 و IL-1ß در زنان چاق مبتلا به فشار خون بالا'، فصلنامه علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، 15(1)، صص.25-34. magiran.com/p2101241
L. Khatami Saravi, A. Abdi, AR. Barari, (2020). 'Protective Effect of Aerobic Training along with Garlic on Lipocalin-2 and IL-1β in Obese Women with High Blood Pressure', Iranian Journal of Nutrition Sciences & Food Technology, 15(1), pp.25-34. magiran.com/p2101241
سیده لیلا خاتمی ساروی؛ احمد عبدی؛ علیرضا براری. "اثر محافظتی تمرین هوازی همراه با مصرف سیر بر لیپوکالین-2 و IL-1ß در زنان چاق مبتلا به فشار خون بالا". فصلنامه علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، 15 ،1 ، 1399، 25-34. magiran.com/p2101241
L. Khatami Saravi; A. Abdi; AR. Barari. "Protective Effect of Aerobic Training along with Garlic on Lipocalin-2 and IL-1β in Obese Women with High Blood Pressure", Iranian Journal of Nutrition Sciences & Food Technology, 15, 1, 2020, 25-34. magiran.com/p2101241
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال