ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا شیخ الاسلامی، مهدی کریمی، تکتم هجرانی، (1399). تاثیر صمغ شاهی بر خواص فیزیکوشیمیایی و حسی کیک بر پایه تریتیکاله- گندم، فصلنامه علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، 15(1)، 92-102. magiran.com/p2101247
Z. Sheikholeslami, M. Karimi, T. Hejrani, (2020). Effect of Lepidiumsativum Seed Gum on the Physicochemical and Sensory Properties of Cup Cake based on Triticale-Wheat Flour, Iranian Journal of Nutrition Sciences & Food Technology, 15(1), 92-102. magiran.com/p2101247
زهرا شیخ الاسلامی، مهدی کریمی، تکتم هجرانی، تاثیر صمغ شاهی بر خواص فیزیکوشیمیایی و حسی کیک بر پایه تریتیکاله- گندم. فصلنامه علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، 1399؛ 15(1): 92-102. magiran.com/p2101247
Z. Sheikholeslami, M. Karimi, T. Hejrani, Effect of Lepidiumsativum Seed Gum on the Physicochemical and Sensory Properties of Cup Cake based on Triticale-Wheat Flour, Iranian Journal of Nutrition Sciences & Food Technology, 2020; 15(1): 92-102. magiran.com/p2101247
زهرا شیخ الاسلامی، مهدی کریمی، تکتم هجرانی، "تاثیر صمغ شاهی بر خواص فیزیکوشیمیایی و حسی کیک بر پایه تریتیکاله- گندم"، فصلنامه علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران 15، شماره 1 (1399): 92-102. magiran.com/p2101247
Z. Sheikholeslami, M. Karimi, T. Hejrani, "Effect of Lepidiumsativum Seed Gum on the Physicochemical and Sensory Properties of Cup Cake based on Triticale-Wheat Flour", Iranian Journal of Nutrition Sciences & Food Technology 15, no.1 (2020): 92-102. magiran.com/p2101247
زهرا شیخ الاسلامی، مهدی کریمی، تکتم هجرانی، (1399). 'تاثیر صمغ شاهی بر خواص فیزیکوشیمیایی و حسی کیک بر پایه تریتیکاله- گندم'، فصلنامه علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، 15(1)، صص.92-102. magiran.com/p2101247
Z. Sheikholeslami, M. Karimi, T. Hejrani, (2020). 'Effect of Lepidiumsativum Seed Gum on the Physicochemical and Sensory Properties of Cup Cake based on Triticale-Wheat Flour', Iranian Journal of Nutrition Sciences & Food Technology, 15(1), pp.92-102. magiran.com/p2101247
زهرا شیخ الاسلامی؛ مهدی کریمی؛ تکتم هجرانی. "تاثیر صمغ شاهی بر خواص فیزیکوشیمیایی و حسی کیک بر پایه تریتیکاله- گندم". فصلنامه علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، 15 ،1 ، 1399، 92-102. magiran.com/p2101247
Z. Sheikholeslami; M. Karimi; T. Hejrani. "Effect of Lepidiumsativum Seed Gum on the Physicochemical and Sensory Properties of Cup Cake based on Triticale-Wheat Flour", Iranian Journal of Nutrition Sciences & Food Technology, 15, 1, 2020, 92-102. magiran.com/p2101247
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال