ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زینب میرشکاری، سعیده کلانتری، مریم اسدی، مجید صادقی نیا، (1398). کاربرد داده های رقومی و الگوریتم های داده کاوی در تخمین درصد پوشش مراتع ندوشن و دشت یزد اردکان، مجله مراتع، 9(4)، 333-350. magiran.com/p2101517
Zinab Mirshekari, Majid Sadeghinia , Saeideh Kalantari, Maryam Asadi, (2019). Application of Satellite Data and Data Mining Algorithms in Estimating Coverage Percent (Case study: Nadoushan Rangelands, Ardakan Plain, Yazd, Iran), Journal of Rangeland Science, 9(4), 333-350. magiran.com/p2101517
زینب میرشکاری، سعیده کلانتری، مریم اسدی، مجید صادقی نیا، کاربرد داده های رقومی و الگوریتم های داده کاوی در تخمین درصد پوشش مراتع ندوشن و دشت یزد اردکان. مجله مراتع، 1398؛ 9(4): 333-350. magiran.com/p2101517
Zinab Mirshekari, Majid Sadeghinia , Saeideh Kalantari, Maryam Asadi, Application of Satellite Data and Data Mining Algorithms in Estimating Coverage Percent (Case study: Nadoushan Rangelands, Ardakan Plain, Yazd, Iran), Journal of Rangeland Science, 2019; 9(4): 333-350. magiran.com/p2101517
زینب میرشکاری، سعیده کلانتری، مریم اسدی، مجید صادقی نیا، "کاربرد داده های رقومی و الگوریتم های داده کاوی در تخمین درصد پوشش مراتع ندوشن و دشت یزد اردکان"، مجله مراتع 9، شماره 4 (1398): 333-350. magiran.com/p2101517
Zinab Mirshekari, Majid Sadeghinia , Saeideh Kalantari, Maryam Asadi, "Application of Satellite Data and Data Mining Algorithms in Estimating Coverage Percent (Case study: Nadoushan Rangelands, Ardakan Plain, Yazd, Iran)", Journal of Rangeland Science 9, no.4 (2019): 333-350. magiran.com/p2101517
زینب میرشکاری، سعیده کلانتری، مریم اسدی، مجید صادقی نیا، (1398). 'کاربرد داده های رقومی و الگوریتم های داده کاوی در تخمین درصد پوشش مراتع ندوشن و دشت یزد اردکان'، مجله مراتع، 9(4)، صص.333-350. magiran.com/p2101517
Zinab Mirshekari, Majid Sadeghinia , Saeideh Kalantari, Maryam Asadi, (2019). 'Application of Satellite Data and Data Mining Algorithms in Estimating Coverage Percent (Case study: Nadoushan Rangelands, Ardakan Plain, Yazd, Iran)', Journal of Rangeland Science, 9(4), pp.333-350. magiran.com/p2101517
زینب میرشکاری؛ سعیده کلانتری؛ مریم اسدی؛ مجید صادقی نیا. "کاربرد داده های رقومی و الگوریتم های داده کاوی در تخمین درصد پوشش مراتع ندوشن و دشت یزد اردکان". مجله مراتع، 9 ،4 ، 1398، 333-350. magiran.com/p2101517
Zinab Mirshekari; Majid Sadeghinia ; Saeideh Kalantari; Maryam Asadi. "Application of Satellite Data and Data Mining Algorithms in Estimating Coverage Percent (Case study: Nadoushan Rangelands, Ardakan Plain, Yazd, Iran)", Journal of Rangeland Science, 9, 4, 2019, 333-350. magiran.com/p2101517
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال