ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نجف لک زایی، هادی جلالی اصل ، (1398). تاثیرات نظریه خطابات قانونی امام خمینی بر انقلاب اسلامی، فصلنامه حکومت اسلامی، 24(2)، 115-134. magiran.com/p2101565
Najaf Lakzāi, Hadi JalaliAsl, (2020). The Effects of the Theory of Legal Orders (Khitābāt-e Qānūnī) of Imam Khomeini on the Islamic Revolution, Journal of Islamic government, 24(2), 115-134. magiran.com/p2101565
نجف لک زایی، هادی جلالی اصل ، تاثیرات نظریه خطابات قانونی امام خمینی بر انقلاب اسلامی. فصلنامه حکومت اسلامی، 1398؛ 24(2): 115-134. magiran.com/p2101565
Najaf Lakzāi, Hadi JalaliAsl, The Effects of the Theory of Legal Orders (Khitābāt-e Qānūnī) of Imam Khomeini on the Islamic Revolution, Journal of Islamic government, 2020; 24(2): 115-134. magiran.com/p2101565
نجف لک زایی، هادی جلالی اصل ، "تاثیرات نظریه خطابات قانونی امام خمینی بر انقلاب اسلامی"، فصلنامه حکومت اسلامی 24، شماره 2 (1398): 115-134. magiran.com/p2101565
Najaf Lakzāi, Hadi JalaliAsl, "The Effects of the Theory of Legal Orders (Khitābāt-e Qānūnī) of Imam Khomeini on the Islamic Revolution", Journal of Islamic government 24, no.2 (2020): 115-134. magiran.com/p2101565
نجف لک زایی، هادی جلالی اصل ، (1398). 'تاثیرات نظریه خطابات قانونی امام خمینی بر انقلاب اسلامی'، فصلنامه حکومت اسلامی، 24(2)، صص.115-134. magiran.com/p2101565
Najaf Lakzāi, Hadi JalaliAsl, (2020). 'The Effects of the Theory of Legal Orders (Khitābāt-e Qānūnī) of Imam Khomeini on the Islamic Revolution', Journal of Islamic government, 24(2), pp.115-134. magiran.com/p2101565
نجف لک زایی؛ هادی جلالی اصل . "تاثیرات نظریه خطابات قانونی امام خمینی بر انقلاب اسلامی". فصلنامه حکومت اسلامی، 24 ،2 ، 1398، 115-134. magiran.com/p2101565
Najaf Lakzāi; Hadi JalaliAsl. "The Effects of the Theory of Legal Orders (Khitābāt-e Qānūnī) of Imam Khomeini on the Islamic Revolution", Journal of Islamic government, 24, 2, 2020, 115-134. magiran.com/p2101565
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال