ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عباس موسیوند ، مهدی پورجعفر، شهریار درهمی، یزدان موحدی، (1398). طراحی یک بازی (درون من) به منظور بررسی و امکان سنجی تاثیر بازی های رایانه ای بر خشم و مدیریت آن، مجله پژوهش در علوم توانبخشی، 15(1)، 37-42. magiran.com/p2101583
Ali Mousivand , Mahdi Pourjafar, Shahriyar Derhami, Yazdan Movahedi, (2019). The Game “Inside Me”: Designing a Game for Evaluation and Feasibility Study of Effects of Video Games on Anger and How to Control it: A Causal-Comparative Study, Journal of Research in Rehabilitation Sciences, 15(1), 37-42. magiran.com/p2101583
عباس موسیوند ، مهدی پورجعفر، شهریار درهمی، یزدان موحدی، طراحی یک بازی (درون من) به منظور بررسی و امکان سنجی تاثیر بازی های رایانه ای بر خشم و مدیریت آن. مجله پژوهش در علوم توانبخشی، 1398؛ 15(1): 37-42. magiran.com/p2101583
Ali Mousivand , Mahdi Pourjafar, Shahriyar Derhami, Yazdan Movahedi, The Game “Inside Me”: Designing a Game for Evaluation and Feasibility Study of Effects of Video Games on Anger and How to Control it: A Causal-Comparative Study, Journal of Research in Rehabilitation Sciences, 2019; 15(1): 37-42. magiran.com/p2101583
عباس موسیوند ، مهدی پورجعفر، شهریار درهمی، یزدان موحدی، "طراحی یک بازی (درون من) به منظور بررسی و امکان سنجی تاثیر بازی های رایانه ای بر خشم و مدیریت آن"، مجله پژوهش در علوم توانبخشی 15، شماره 1 (1398): 37-42. magiran.com/p2101583
Ali Mousivand , Mahdi Pourjafar, Shahriyar Derhami, Yazdan Movahedi, "The Game “Inside Me”: Designing a Game for Evaluation and Feasibility Study of Effects of Video Games on Anger and How to Control it: A Causal-Comparative Study", Journal of Research in Rehabilitation Sciences 15, no.1 (2019): 37-42. magiran.com/p2101583
عباس موسیوند ، مهدی پورجعفر، شهریار درهمی، یزدان موحدی، (1398). 'طراحی یک بازی (درون من) به منظور بررسی و امکان سنجی تاثیر بازی های رایانه ای بر خشم و مدیریت آن'، مجله پژوهش در علوم توانبخشی، 15(1)، صص.37-42. magiran.com/p2101583
Ali Mousivand , Mahdi Pourjafar, Shahriyar Derhami, Yazdan Movahedi, (2019). 'The Game “Inside Me”: Designing a Game for Evaluation and Feasibility Study of Effects of Video Games on Anger and How to Control it: A Causal-Comparative Study', Journal of Research in Rehabilitation Sciences, 15(1), pp.37-42. magiran.com/p2101583
عباس موسیوند ؛ مهدی پورجعفر؛ شهریار درهمی؛ یزدان موحدی. "طراحی یک بازی (درون من) به منظور بررسی و امکان سنجی تاثیر بازی های رایانه ای بر خشم و مدیریت آن". مجله پژوهش در علوم توانبخشی، 15 ،1 ، 1398، 37-42. magiran.com/p2101583
Ali Mousivand ; Mahdi Pourjafar; Shahriyar Derhami; Yazdan Movahedi. "The Game “Inside Me”: Designing a Game for Evaluation and Feasibility Study of Effects of Video Games on Anger and How to Control it: A Causal-Comparative Study", Journal of Research in Rehabilitation Sciences, 15, 1, 2019, 37-42. magiran.com/p2101583
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال