ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم لوایی، سمانه عیدی، بابک خرمیان، (1399). شیوع بالای گونه های پروتوتکا و جداسازی گونه های قارچی در نمونه های شیر از گاوهای مبتلا به ورم پستان در شهر مشهد، شمال شرق ایران، فصلنامه علوم و فنون دامپزشکی ایران، 11(2)، 21-26. magiran.com/p2101592
Maryam Lavaee, Samaneh Eidi, Babak Khoramian, (2020). High prevalence of Prototheca spp. and isolation of fungal species in milk samples from cows suffering from mastitis in Mashhad city, northeast Iran, Iranian Journal of Veterinary Science and Technology, 11(2), 21-26. magiran.com/p2101592
مریم لوایی، سمانه عیدی، بابک خرمیان، شیوع بالای گونه های پروتوتکا و جداسازی گونه های قارچی در نمونه های شیر از گاوهای مبتلا به ورم پستان در شهر مشهد، شمال شرق ایران. فصلنامه علوم و فنون دامپزشکی ایران، 1399؛ 11(2): 21-26. magiran.com/p2101592
Maryam Lavaee, Samaneh Eidi, Babak Khoramian, High prevalence of Prototheca spp. and isolation of fungal species in milk samples from cows suffering from mastitis in Mashhad city, northeast Iran, Iranian Journal of Veterinary Science and Technology, 2020; 11(2): 21-26. magiran.com/p2101592
مریم لوایی، سمانه عیدی، بابک خرمیان، "شیوع بالای گونه های پروتوتکا و جداسازی گونه های قارچی در نمونه های شیر از گاوهای مبتلا به ورم پستان در شهر مشهد، شمال شرق ایران"، فصلنامه علوم و فنون دامپزشکی ایران 11، شماره 2 (1399): 21-26. magiran.com/p2101592
Maryam Lavaee, Samaneh Eidi, Babak Khoramian, "High prevalence of Prototheca spp. and isolation of fungal species in milk samples from cows suffering from mastitis in Mashhad city, northeast Iran", Iranian Journal of Veterinary Science and Technology 11, no.2 (2020): 21-26. magiran.com/p2101592
مریم لوایی، سمانه عیدی، بابک خرمیان، (1399). 'شیوع بالای گونه های پروتوتکا و جداسازی گونه های قارچی در نمونه های شیر از گاوهای مبتلا به ورم پستان در شهر مشهد، شمال شرق ایران'، فصلنامه علوم و فنون دامپزشکی ایران، 11(2)، صص.21-26. magiran.com/p2101592
Maryam Lavaee, Samaneh Eidi, Babak Khoramian, (2020). 'High prevalence of Prototheca spp. and isolation of fungal species in milk samples from cows suffering from mastitis in Mashhad city, northeast Iran', Iranian Journal of Veterinary Science and Technology, 11(2), pp.21-26. magiran.com/p2101592
مریم لوایی؛ سمانه عیدی؛ بابک خرمیان. "شیوع بالای گونه های پروتوتکا و جداسازی گونه های قارچی در نمونه های شیر از گاوهای مبتلا به ورم پستان در شهر مشهد، شمال شرق ایران". فصلنامه علوم و فنون دامپزشکی ایران، 11 ،2 ، 1399، 21-26. magiran.com/p2101592
Maryam Lavaee; Samaneh Eidi; Babak Khoramian. "High prevalence of Prototheca spp. and isolation of fungal species in milk samples from cows suffering from mastitis in Mashhad city, northeast Iran", Iranian Journal of Veterinary Science and Technology, 11, 2, 2020, 21-26. magiran.com/p2101592
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال