ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حمید بذرپاچ، جلیل مالکی، حسن پاشازاده، محمدرضا مجتهدی، (1398). بررسی عوامل شناسایی و اجرای احکام خارجی در حقوق مدنی ایران، نشریه دانش حقوق مدنی، 8(2)، 29-36. magiran.com/p2101596
Hamid Bazrpach , Jalil Maleki, Hasan Pashazadeh, MohamadReza Mojtedi, (2019). Investigating the Factors for the Identification and performance of Foreign Sentences in Iranian law, , 8(2), 29-36. magiran.com/p2101596
حمید بذرپاچ، جلیل مالکی، حسن پاشازاده، محمدرضا مجتهدی، بررسی عوامل شناسایی و اجرای احکام خارجی در حقوق مدنی ایران. نشریه دانش حقوق مدنی، 1398؛ 8(2): 29-36. magiran.com/p2101596
Hamid Bazrpach , Jalil Maleki, Hasan Pashazadeh, MohamadReza Mojtedi, Investigating the Factors for the Identification and performance of Foreign Sentences in Iranian law, , 2019; 8(2): 29-36. magiran.com/p2101596
حمید بذرپاچ، جلیل مالکی، حسن پاشازاده، محمدرضا مجتهدی، "بررسی عوامل شناسایی و اجرای احکام خارجی در حقوق مدنی ایران"، نشریه دانش حقوق مدنی 8، شماره 2 (1398): 29-36. magiran.com/p2101596
Hamid Bazrpach , Jalil Maleki, Hasan Pashazadeh, MohamadReza Mojtedi, "Investigating the Factors for the Identification and performance of Foreign Sentences in Iranian law", 8, no.2 (2019): 29-36. magiran.com/p2101596
حمید بذرپاچ، جلیل مالکی، حسن پاشازاده، محمدرضا مجتهدی، (1398). 'بررسی عوامل شناسایی و اجرای احکام خارجی در حقوق مدنی ایران'، نشریه دانش حقوق مدنی، 8(2)، صص.29-36. magiran.com/p2101596
Hamid Bazrpach , Jalil Maleki, Hasan Pashazadeh, MohamadReza Mojtedi, (2019). 'Investigating the Factors for the Identification and performance of Foreign Sentences in Iranian law', , 8(2), pp.29-36. magiran.com/p2101596
حمید بذرپاچ؛ جلیل مالکی؛ حسن پاشازاده؛ محمدرضا مجتهدی. "بررسی عوامل شناسایی و اجرای احکام خارجی در حقوق مدنی ایران". نشریه دانش حقوق مدنی، 8 ،2 ، 1398، 29-36. magiran.com/p2101596
Hamid Bazrpach ; Jalil Maleki; Hasan Pashazadeh; MohamadReza Mojtedi. "Investigating the Factors for the Identification and performance of Foreign Sentences in Iranian law", , 8, 2, 2019, 29-36. magiran.com/p2101596
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال