ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی اکبر طافی، سعید مشکینی، امیر توکمه چی، مجتبی علیشاهی، فرزانه نوری، (1399). تاثیر جیره غذایی حاوی عصاره آلوئه ورا و مریم گلی بر خون شناسی، آسیب شناسی بافتی و مقاومت در برابر شرایط کم اکسیژنی در قزل آلای رنگین کمان، فصلنامه علوم و فنون دامپزشکی ایران، 11(2)، 59-68. magiran.com/p2101604
Ali Akbar Tafi, Saeid Meshkini, Amir Tukmechi, Mojtaba Alishahi, Farzaneh Noori, (2020). Effect of Aloe vera and Salvia officinalis extract supplemented diet on hematology, histopathology, and hypoxia resistance in rainbow trout, Iranian Journal of Veterinary Science and Technology, 11(2), 59-68. magiran.com/p2101604
علی اکبر طافی، سعید مشکینی، امیر توکمه چی، مجتبی علیشاهی، فرزانه نوری، تاثیر جیره غذایی حاوی عصاره آلوئه ورا و مریم گلی بر خون شناسی، آسیب شناسی بافتی و مقاومت در برابر شرایط کم اکسیژنی در قزل آلای رنگین کمان. فصلنامه علوم و فنون دامپزشکی ایران، 1399؛ 11(2): 59-68. magiran.com/p2101604
Ali Akbar Tafi, Saeid Meshkini, Amir Tukmechi, Mojtaba Alishahi, Farzaneh Noori, Effect of Aloe vera and Salvia officinalis extract supplemented diet on hematology, histopathology, and hypoxia resistance in rainbow trout, Iranian Journal of Veterinary Science and Technology, 2020; 11(2): 59-68. magiran.com/p2101604
علی اکبر طافی، سعید مشکینی، امیر توکمه چی، مجتبی علیشاهی، فرزانه نوری، "تاثیر جیره غذایی حاوی عصاره آلوئه ورا و مریم گلی بر خون شناسی، آسیب شناسی بافتی و مقاومت در برابر شرایط کم اکسیژنی در قزل آلای رنگین کمان"، فصلنامه علوم و فنون دامپزشکی ایران 11، شماره 2 (1399): 59-68. magiran.com/p2101604
Ali Akbar Tafi, Saeid Meshkini, Amir Tukmechi, Mojtaba Alishahi, Farzaneh Noori, "Effect of Aloe vera and Salvia officinalis extract supplemented diet on hematology, histopathology, and hypoxia resistance in rainbow trout", Iranian Journal of Veterinary Science and Technology 11, no.2 (2020): 59-68. magiran.com/p2101604
علی اکبر طافی، سعید مشکینی، امیر توکمه چی، مجتبی علیشاهی، فرزانه نوری، (1399). 'تاثیر جیره غذایی حاوی عصاره آلوئه ورا و مریم گلی بر خون شناسی، آسیب شناسی بافتی و مقاومت در برابر شرایط کم اکسیژنی در قزل آلای رنگین کمان'، فصلنامه علوم و فنون دامپزشکی ایران، 11(2)، صص.59-68. magiran.com/p2101604
Ali Akbar Tafi, Saeid Meshkini, Amir Tukmechi, Mojtaba Alishahi, Farzaneh Noori, (2020). 'Effect of Aloe vera and Salvia officinalis extract supplemented diet on hematology, histopathology, and hypoxia resistance in rainbow trout', Iranian Journal of Veterinary Science and Technology, 11(2), pp.59-68. magiran.com/p2101604
علی اکبر طافی؛ سعید مشکینی؛ امیر توکمه چی؛ مجتبی علیشاهی؛ فرزانه نوری. "تاثیر جیره غذایی حاوی عصاره آلوئه ورا و مریم گلی بر خون شناسی، آسیب شناسی بافتی و مقاومت در برابر شرایط کم اکسیژنی در قزل آلای رنگین کمان". فصلنامه علوم و فنون دامپزشکی ایران، 11 ،2 ، 1399، 59-68. magiran.com/p2101604
Ali Akbar Tafi; Saeid Meshkini; Amir Tukmechi; Mojtaba Alishahi; Farzaneh Noori. "Effect of Aloe vera and Salvia officinalis extract supplemented diet on hematology, histopathology, and hypoxia resistance in rainbow trout", Iranian Journal of Veterinary Science and Technology, 11, 2, 2020, 59-68. magiran.com/p2101604
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال