ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضا سپهوند، محسن عارف نژاد، فرجام زارع، مهدیه سپهوند، (1398). اثر معنویت سازمانی بر آنومی سازمانی با تاکید بر نقش میانجی اخلاق کار (مورد مطالعه: دانشگاه لرستان)، دو فصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی، 8(18)، 387-406. magiran.com/p2101694
Reza Sepahvand, Mohsen Arefnejhad , Farjam Zaree, Mahdieh Sepahvand, (2020). The Role of Organizational Spirituality on Organizational Anomia by Considering the Role of Mediator of Work Ethic (Case Study: Lorestan University), Irainian Journal of Management in the Islamic University, 8(18), 387-406. magiran.com/p2101694
رضا سپهوند، محسن عارف نژاد، فرجام زارع، مهدیه سپهوند، اثر معنویت سازمانی بر آنومی سازمانی با تاکید بر نقش میانجی اخلاق کار (مورد مطالعه: دانشگاه لرستان). دو فصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی، 1398؛ 8(18): 387-406. magiran.com/p2101694
Reza Sepahvand, Mohsen Arefnejhad , Farjam Zaree, Mahdieh Sepahvand, The Role of Organizational Spirituality on Organizational Anomia by Considering the Role of Mediator of Work Ethic (Case Study: Lorestan University), Irainian Journal of Management in the Islamic University, 2020; 8(18): 387-406. magiran.com/p2101694
رضا سپهوند، محسن عارف نژاد، فرجام زارع، مهدیه سپهوند، "اثر معنویت سازمانی بر آنومی سازمانی با تاکید بر نقش میانجی اخلاق کار (مورد مطالعه: دانشگاه لرستان)"، دو فصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی 8، شماره 18 (1398): 387-406. magiran.com/p2101694
Reza Sepahvand, Mohsen Arefnejhad , Farjam Zaree, Mahdieh Sepahvand, "The Role of Organizational Spirituality on Organizational Anomia by Considering the Role of Mediator of Work Ethic (Case Study: Lorestan University)", Irainian Journal of Management in the Islamic University 8, no.18 (2020): 387-406. magiran.com/p2101694
رضا سپهوند، محسن عارف نژاد، فرجام زارع، مهدیه سپهوند، (1398). 'اثر معنویت سازمانی بر آنومی سازمانی با تاکید بر نقش میانجی اخلاق کار (مورد مطالعه: دانشگاه لرستان)'، دو فصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی، 8(18)، صص.387-406. magiran.com/p2101694
Reza Sepahvand, Mohsen Arefnejhad , Farjam Zaree, Mahdieh Sepahvand, (2020). 'The Role of Organizational Spirituality on Organizational Anomia by Considering the Role of Mediator of Work Ethic (Case Study: Lorestan University)', Irainian Journal of Management in the Islamic University, 8(18), pp.387-406. magiran.com/p2101694
رضا سپهوند؛ محسن عارف نژاد؛ فرجام زارع؛ مهدیه سپهوند. "اثر معنویت سازمانی بر آنومی سازمانی با تاکید بر نقش میانجی اخلاق کار (مورد مطالعه: دانشگاه لرستان)". دو فصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی، 8 ،18 ، 1398، 387-406. magiran.com/p2101694
Reza Sepahvand; Mohsen Arefnejhad ; Farjam Zaree; Mahdieh Sepahvand. "The Role of Organizational Spirituality on Organizational Anomia by Considering the Role of Mediator of Work Ethic (Case Study: Lorestan University)", Irainian Journal of Management in the Islamic University, 8, 18, 2020, 387-406. magiran.com/p2101694
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال