ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سمانه عباسی، منصور عبدی، حسن حیدری، (1398). اثربخشی آموزش شوخ‏ طبعی مبتنی بر مدل مک‏گی بر مولفه‏ های اضطراب و کارکرد خانواده در زنان متاهل مراجعه‏ کننده به خانه‏ های سلامت شهر تهران، مجله سلامت جامعه، 13(4)، 12-20. magiran.com/p2101711
S .Abasi, M. Abdi, H. Heidari, (2019). The Effectiveness of Humor Training based on the McGhee Model on Anxiety Dimensions and Family Functioning in Married Women Referring to Health Centers in Tehran, Community Health Journal, 13(4), 12-20. magiran.com/p2101711
سمانه عباسی، منصور عبدی، حسن حیدری، اثربخشی آموزش شوخ‏ طبعی مبتنی بر مدل مک‏گی بر مولفه‏ های اضطراب و کارکرد خانواده در زنان متاهل مراجعه‏ کننده به خانه‏ های سلامت شهر تهران. مجله سلامت جامعه، 1398؛ 13(4): 12-20. magiran.com/p2101711
S .Abasi, M. Abdi, H. Heidari, The Effectiveness of Humor Training based on the McGhee Model on Anxiety Dimensions and Family Functioning in Married Women Referring to Health Centers in Tehran, Community Health Journal, 2019; 13(4): 12-20. magiran.com/p2101711
سمانه عباسی، منصور عبدی، حسن حیدری، "اثربخشی آموزش شوخ‏ طبعی مبتنی بر مدل مک‏گی بر مولفه‏ های اضطراب و کارکرد خانواده در زنان متاهل مراجعه‏ کننده به خانه‏ های سلامت شهر تهران"، مجله سلامت جامعه 13، شماره 4 (1398): 12-20. magiran.com/p2101711
S .Abasi, M. Abdi, H. Heidari, "The Effectiveness of Humor Training based on the McGhee Model on Anxiety Dimensions and Family Functioning in Married Women Referring to Health Centers in Tehran", Community Health Journal 13, no.4 (2019): 12-20. magiran.com/p2101711
سمانه عباسی، منصور عبدی، حسن حیدری، (1398). 'اثربخشی آموزش شوخ‏ طبعی مبتنی بر مدل مک‏گی بر مولفه‏ های اضطراب و کارکرد خانواده در زنان متاهل مراجعه‏ کننده به خانه‏ های سلامت شهر تهران'، مجله سلامت جامعه، 13(4)، صص.12-20. magiran.com/p2101711
S .Abasi, M. Abdi, H. Heidari, (2019). 'The Effectiveness of Humor Training based on the McGhee Model on Anxiety Dimensions and Family Functioning in Married Women Referring to Health Centers in Tehran', Community Health Journal, 13(4), pp.12-20. magiran.com/p2101711
سمانه عباسی؛ منصور عبدی؛ حسن حیدری. "اثربخشی آموزش شوخ‏ طبعی مبتنی بر مدل مک‏گی بر مولفه‏ های اضطراب و کارکرد خانواده در زنان متاهل مراجعه‏ کننده به خانه‏ های سلامت شهر تهران". مجله سلامت جامعه، 13 ،4 ، 1398، 12-20. magiran.com/p2101711
S .Abasi; M. Abdi; H. Heidari. "The Effectiveness of Humor Training based on the McGhee Model on Anxiety Dimensions and Family Functioning in Married Women Referring to Health Centers in Tehran", Community Health Journal, 13, 4, 2019, 12-20. magiran.com/p2101711
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال