ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رخساره ابشناس، طیبه آرتیمانی، ایرج امیری، سیامک شهیدی، رضوان نجفی، سارا سلیمانی اصل، (1399). تاثیر ورزش تردمیل و سلول های بنیادی مشتق از مغز استخوان پیش شرطی شده با دی متیل اگزالیل گلیسین بر نوروتوکسیسیتی القاء شده توسط آمیلوئید بتا در موش های صحرائی نر بالغ، فصلنامه کومش، 22(2)، 325-333. magiran.com/p2101888
Rokhsareh Abshenas, Tayebe Artimani, Iraj Amiri, Siamak Shahidi, Rezvan Najafi, Sara Soleimani Asl, (2020). Effects of treadmill exercise and preconditioned bone marrow- derived mesenchymal stem cells transplantation on Aβ-induced neurotoxicity in male rats, Koomesh, 22(2), 325-333. magiran.com/p2101888
رخساره ابشناس، طیبه آرتیمانی، ایرج امیری، سیامک شهیدی، رضوان نجفی، سارا سلیمانی اصل، تاثیر ورزش تردمیل و سلول های بنیادی مشتق از مغز استخوان پیش شرطی شده با دی متیل اگزالیل گلیسین بر نوروتوکسیسیتی القاء شده توسط آمیلوئید بتا در موش های صحرائی نر بالغ. فصلنامه کومش، 1399؛ 22(2): 325-333. magiran.com/p2101888
Rokhsareh Abshenas, Tayebe Artimani, Iraj Amiri, Siamak Shahidi, Rezvan Najafi, Sara Soleimani Asl, Effects of treadmill exercise and preconditioned bone marrow- derived mesenchymal stem cells transplantation on Aβ-induced neurotoxicity in male rats, Koomesh, 2020; 22(2): 325-333. magiran.com/p2101888
رخساره ابشناس، طیبه آرتیمانی، ایرج امیری، سیامک شهیدی، رضوان نجفی، سارا سلیمانی اصل، "تاثیر ورزش تردمیل و سلول های بنیادی مشتق از مغز استخوان پیش شرطی شده با دی متیل اگزالیل گلیسین بر نوروتوکسیسیتی القاء شده توسط آمیلوئید بتا در موش های صحرائی نر بالغ"، فصلنامه کومش 22، شماره 2 (1399): 325-333. magiran.com/p2101888
Rokhsareh Abshenas, Tayebe Artimani, Iraj Amiri, Siamak Shahidi, Rezvan Najafi, Sara Soleimani Asl, "Effects of treadmill exercise and preconditioned bone marrow- derived mesenchymal stem cells transplantation on Aβ-induced neurotoxicity in male rats", Koomesh 22, no.2 (2020): 325-333. magiran.com/p2101888
رخساره ابشناس، طیبه آرتیمانی، ایرج امیری، سیامک شهیدی، رضوان نجفی، سارا سلیمانی اصل، (1399). 'تاثیر ورزش تردمیل و سلول های بنیادی مشتق از مغز استخوان پیش شرطی شده با دی متیل اگزالیل گلیسین بر نوروتوکسیسیتی القاء شده توسط آمیلوئید بتا در موش های صحرائی نر بالغ'، فصلنامه کومش، 22(2)، صص.325-333. magiran.com/p2101888
Rokhsareh Abshenas, Tayebe Artimani, Iraj Amiri, Siamak Shahidi, Rezvan Najafi, Sara Soleimani Asl, (2020). 'Effects of treadmill exercise and preconditioned bone marrow- derived mesenchymal stem cells transplantation on Aβ-induced neurotoxicity in male rats', Koomesh, 22(2), pp.325-333. magiran.com/p2101888
رخساره ابشناس؛ طیبه آرتیمانی؛ ایرج امیری؛ سیامک شهیدی؛ رضوان نجفی؛ سارا سلیمانی اصل. "تاثیر ورزش تردمیل و سلول های بنیادی مشتق از مغز استخوان پیش شرطی شده با دی متیل اگزالیل گلیسین بر نوروتوکسیسیتی القاء شده توسط آمیلوئید بتا در موش های صحرائی نر بالغ". فصلنامه کومش، 22 ،2 ، 1399، 325-333. magiran.com/p2101888
Rokhsareh Abshenas; Tayebe Artimani; Iraj Amiri; Siamak Shahidi; Rezvan Najafi; Sara Soleimani Asl. "Effects of treadmill exercise and preconditioned bone marrow- derived mesenchymal stem cells transplantation on Aβ-induced neurotoxicity in male rats", Koomesh, 22, 2, 2020, 325-333. magiran.com/p2101888
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال