ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی زارعی، اکبرپژهان، سیدمهدی بهشتی نصر، (1399). مقایسه ی پاسخ حاد برخی شاخص های التهابی در وضعیت ناشتایی به تمرین مقاومتی دایره ای در صبح و عصر در مردان چاق، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 37(560)، 1440-1447. magiran.com/p2101994
Mehdi Zarei, Akbar Pejhan, Seyed Mehdi BeheshtiNasr, (2020). Comparison of the Acute Response of Some Inflammatory Markers to Circular Resistance Training in Fasting in the Morning and Evening in Obese Men, Journal Of Isfahan Medical School, 37(560), 1440-1447. magiran.com/p2101994
مهدی زارعی، اکبرپژهان، سیدمهدی بهشتی نصر، مقایسه ی پاسخ حاد برخی شاخص های التهابی در وضعیت ناشتایی به تمرین مقاومتی دایره ای در صبح و عصر در مردان چاق. مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 1399؛ 37(560): 1440-1447. magiran.com/p2101994
Mehdi Zarei, Akbar Pejhan, Seyed Mehdi BeheshtiNasr, Comparison of the Acute Response of Some Inflammatory Markers to Circular Resistance Training in Fasting in the Morning and Evening in Obese Men, Journal Of Isfahan Medical School, 2020; 37(560): 1440-1447. magiran.com/p2101994
مهدی زارعی، اکبرپژهان، سیدمهدی بهشتی نصر، "مقایسه ی پاسخ حاد برخی شاخص های التهابی در وضعیت ناشتایی به تمرین مقاومتی دایره ای در صبح و عصر در مردان چاق"، مجله دانشکده پزشکی اصفهان 37، شماره 560 (1399): 1440-1447. magiran.com/p2101994
Mehdi Zarei, Akbar Pejhan, Seyed Mehdi BeheshtiNasr, "Comparison of the Acute Response of Some Inflammatory Markers to Circular Resistance Training in Fasting in the Morning and Evening in Obese Men", Journal Of Isfahan Medical School 37, no.560 (2020): 1440-1447. magiran.com/p2101994
مهدی زارعی، اکبرپژهان، سیدمهدی بهشتی نصر، (1399). 'مقایسه ی پاسخ حاد برخی شاخص های التهابی در وضعیت ناشتایی به تمرین مقاومتی دایره ای در صبح و عصر در مردان چاق'، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 37(560)، صص.1440-1447. magiran.com/p2101994
Mehdi Zarei, Akbar Pejhan, Seyed Mehdi BeheshtiNasr, (2020). 'Comparison of the Acute Response of Some Inflammatory Markers to Circular Resistance Training in Fasting in the Morning and Evening in Obese Men', Journal Of Isfahan Medical School, 37(560), pp.1440-1447. magiran.com/p2101994
مهدی زارعی؛ اکبرپژهان؛ سیدمهدی بهشتی نصر. "مقایسه ی پاسخ حاد برخی شاخص های التهابی در وضعیت ناشتایی به تمرین مقاومتی دایره ای در صبح و عصر در مردان چاق". مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 37 ،560 ، 1399، 1440-1447. magiran.com/p2101994
Mehdi Zarei; Akbar Pejhan; Seyed Mehdi BeheshtiNasr. "Comparison of the Acute Response of Some Inflammatory Markers to Circular Resistance Training in Fasting in the Morning and Evening in Obese Men", Journal Of Isfahan Medical School, 37, 560, 2020, 1440-1447. magiran.com/p2101994
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال