ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
یوسف رمضانی، معصومه عارف، مهدیه شاه تقی، (1399). حفظ مشتری در صنعت گردشگری پزشکی: تبیین روابط بین کیفیت، رضایت، اعتماد و قیمت منطقی، مجله تصویر سلامت، 11(1)، 31-39. magiran.com/p2102023
Yousef Ramazani, Masoumeh Aref, Mahdieh Shahtaghi, (2020). Customer Care in Medical Tourism Industry: Explaining the Relationship between Quality, Satisfaction, Trust and Logical Price, Depiction of Health, 11(1), 31-39. magiran.com/p2102023
یوسف رمضانی، معصومه عارف، مهدیه شاه تقی، حفظ مشتری در صنعت گردشگری پزشکی: تبیین روابط بین کیفیت، رضایت، اعتماد و قیمت منطقی. مجله تصویر سلامت، 1399؛ 11(1): 31-39. magiran.com/p2102023
Yousef Ramazani, Masoumeh Aref, Mahdieh Shahtaghi, Customer Care in Medical Tourism Industry: Explaining the Relationship between Quality, Satisfaction, Trust and Logical Price, Depiction of Health, 2020; 11(1): 31-39. magiran.com/p2102023
یوسف رمضانی، معصومه عارف، مهدیه شاه تقی، "حفظ مشتری در صنعت گردشگری پزشکی: تبیین روابط بین کیفیت، رضایت، اعتماد و قیمت منطقی"، مجله تصویر سلامت 11، شماره 1 (1399): 31-39. magiran.com/p2102023
Yousef Ramazani, Masoumeh Aref, Mahdieh Shahtaghi, "Customer Care in Medical Tourism Industry: Explaining the Relationship between Quality, Satisfaction, Trust and Logical Price", Depiction of Health 11, no.1 (2020): 31-39. magiran.com/p2102023
یوسف رمضانی، معصومه عارف، مهدیه شاه تقی، (1399). 'حفظ مشتری در صنعت گردشگری پزشکی: تبیین روابط بین کیفیت، رضایت، اعتماد و قیمت منطقی'، مجله تصویر سلامت، 11(1)، صص.31-39. magiran.com/p2102023
Yousef Ramazani, Masoumeh Aref, Mahdieh Shahtaghi, (2020). 'Customer Care in Medical Tourism Industry: Explaining the Relationship between Quality, Satisfaction, Trust and Logical Price', Depiction of Health, 11(1), pp.31-39. magiran.com/p2102023
یوسف رمضانی؛ معصومه عارف؛ مهدیه شاه تقی. "حفظ مشتری در صنعت گردشگری پزشکی: تبیین روابط بین کیفیت، رضایت، اعتماد و قیمت منطقی". مجله تصویر سلامت، 11 ،1 ، 1399، 31-39. magiran.com/p2102023
Yousef Ramazani; Masoumeh Aref; Mahdieh Shahtaghi. "Customer Care in Medical Tourism Industry: Explaining the Relationship between Quality, Satisfaction, Trust and Logical Price", Depiction of Health, 11, 1, 2020, 31-39. magiran.com/p2102023
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال