ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زینب قلی پور، محمود محمودی مجد آبادی فراهانی، لیلا ریاحی، کامران حاجی نبی، (1399). اولویت های سیاست گذاری سالمندی فعال برای ایران، مجله تصویر سلامت، 11(1)، 52-61. magiran.com/p2102027
Zeinab Gholipour Mahmoud Mahmoodi Majd Abadi Farahani, Leila Riahi, Kamran Hajinabi, (2020). Priorities of Active Aging Policy in Iran, Depiction of Health, 11(1), 52-61. magiran.com/p2102027
زینب قلی پور، محمود محمودی مجد آبادی فراهانی، لیلا ریاحی، کامران حاجی نبی، اولویت های سیاست گذاری سالمندی فعال برای ایران. مجله تصویر سلامت، 1399؛ 11(1): 52-61. magiran.com/p2102027
Zeinab Gholipour Mahmoud Mahmoodi Majd Abadi Farahani, Leila Riahi, Kamran Hajinabi, Priorities of Active Aging Policy in Iran, Depiction of Health, 2020; 11(1): 52-61. magiran.com/p2102027
زینب قلی پور، محمود محمودی مجد آبادی فراهانی، لیلا ریاحی، کامران حاجی نبی، "اولویت های سیاست گذاری سالمندی فعال برای ایران"، مجله تصویر سلامت 11، شماره 1 (1399): 52-61. magiran.com/p2102027
Zeinab Gholipour Mahmoud Mahmoodi Majd Abadi Farahani, Leila Riahi, Kamran Hajinabi, "Priorities of Active Aging Policy in Iran", Depiction of Health 11, no.1 (2020): 52-61. magiran.com/p2102027
زینب قلی پور، محمود محمودی مجد آبادی فراهانی، لیلا ریاحی، کامران حاجی نبی، (1399). 'اولویت های سیاست گذاری سالمندی فعال برای ایران'، مجله تصویر سلامت، 11(1)، صص.52-61. magiran.com/p2102027
Zeinab Gholipour Mahmoud Mahmoodi Majd Abadi Farahani, Leila Riahi, Kamran Hajinabi, (2020). 'Priorities of Active Aging Policy in Iran', Depiction of Health, 11(1), pp.52-61. magiran.com/p2102027
زینب قلی پور؛ محمود محمودی مجد آبادی فراهانی؛ لیلا ریاحی؛ کامران حاجی نبی. "اولویت های سیاست گذاری سالمندی فعال برای ایران". مجله تصویر سلامت، 11 ،1 ، 1399، 52-61. magiran.com/p2102027
Zeinab Gholipour Mahmoud Mahmoodi Majd Abadi Farahani; Leila Riahi; Kamran Hajinabi. "Priorities of Active Aging Policy in Iran", Depiction of Health, 11, 1, 2020, 52-61. magiran.com/p2102027
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال