ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
احمد شیرجنگ، سعاد محفوظ پور، ایروان مسعودی اصلی، لیلا دشمنگیر، (1399). چالش ها و راهکارهای اجرای پزشک خانواده روستایی درایران: یک مطالعه کیفی، مجله تصویر سلامت، 11(1)، 62-73. magiran.com/p2102028
Ahmad Shirjang, Soad Mahfoozpour, Masoudi Asl, Leila Doshmangir, (2020). Challenges and Strategies of Implementation Rural Family Physician in Iran: A Qualitative Study, Depiction of Health, 11(1), 62-73. magiran.com/p2102028
احمد شیرجنگ، سعاد محفوظ پور، ایروان مسعودی اصلی، لیلا دشمنگیر، چالش ها و راهکارهای اجرای پزشک خانواده روستایی درایران: یک مطالعه کیفی. مجله تصویر سلامت، 1399؛ 11(1): 62-73. magiran.com/p2102028
Ahmad Shirjang, Soad Mahfoozpour, Masoudi Asl, Leila Doshmangir, Challenges and Strategies of Implementation Rural Family Physician in Iran: A Qualitative Study, Depiction of Health, 2020; 11(1): 62-73. magiran.com/p2102028
احمد شیرجنگ، سعاد محفوظ پور، ایروان مسعودی اصلی، لیلا دشمنگیر، "چالش ها و راهکارهای اجرای پزشک خانواده روستایی درایران: یک مطالعه کیفی"، مجله تصویر سلامت 11، شماره 1 (1399): 62-73. magiran.com/p2102028
Ahmad Shirjang, Soad Mahfoozpour, Masoudi Asl, Leila Doshmangir, "Challenges and Strategies of Implementation Rural Family Physician in Iran: A Qualitative Study", Depiction of Health 11, no.1 (2020): 62-73. magiran.com/p2102028
احمد شیرجنگ، سعاد محفوظ پور، ایروان مسعودی اصلی، لیلا دشمنگیر، (1399). 'چالش ها و راهکارهای اجرای پزشک خانواده روستایی درایران: یک مطالعه کیفی'، مجله تصویر سلامت، 11(1)، صص.62-73. magiran.com/p2102028
Ahmad Shirjang, Soad Mahfoozpour, Masoudi Asl, Leila Doshmangir, (2020). 'Challenges and Strategies of Implementation Rural Family Physician in Iran: A Qualitative Study', Depiction of Health, 11(1), pp.62-73. magiran.com/p2102028
احمد شیرجنگ؛ سعاد محفوظ پور؛ ایروان مسعودی اصلی؛ لیلا دشمنگیر. "چالش ها و راهکارهای اجرای پزشک خانواده روستایی درایران: یک مطالعه کیفی". مجله تصویر سلامت، 11 ،1 ، 1399، 62-73. magiran.com/p2102028
Ahmad Shirjang; Soad Mahfoozpour; Masoudi Asl; Leila Doshmangir. "Challenges and Strategies of Implementation Rural Family Physician in Iran: A Qualitative Study", Depiction of Health, 11, 1, 2020, 62-73. magiran.com/p2102028
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال