ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مژده خواجه لندی، لطفعلی بلبلی، معرفت سیاهکوهیان، فاطمه نیک سرشت، (1399). تاثیر 12 هفته تمرین پیلاتس بر سطوح سرمی اینترلوکین-6، پروتئین واکنشگر C و فاکتور نکروز تومور آلفا در زنان غیرفعال دارای اضافه وزن، مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، 42(1)، 56-64. magiran.com/p2102096
Mozhdeh Khajehlandi, Lotfali Bolboli, Marefat Siahkuhian, Fatemeh Nikseresht, (2020). Effect of 12 weeks of Pilates Training on the Serum Levels of Interleukin-6, C - reactive protein and Tumor Nerosis Factor-α in Inactive Overweight Women, Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service, 42(1), 56-64. magiran.com/p2102096
مژده خواجه لندی، لطفعلی بلبلی، معرفت سیاهکوهیان، فاطمه نیک سرشت، تاثیر 12 هفته تمرین پیلاتس بر سطوح سرمی اینترلوکین-6، پروتئین واکنشگر C و فاکتور نکروز تومور آلفا در زنان غیرفعال دارای اضافه وزن. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، 1399؛ 42(1): 56-64. magiran.com/p2102096
Mozhdeh Khajehlandi, Lotfali Bolboli, Marefat Siahkuhian, Fatemeh Nikseresht, Effect of 12 weeks of Pilates Training on the Serum Levels of Interleukin-6, C - reactive protein and Tumor Nerosis Factor-α in Inactive Overweight Women, Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service, 2020; 42(1): 56-64. magiran.com/p2102096
مژده خواجه لندی، لطفعلی بلبلی، معرفت سیاهکوهیان، فاطمه نیک سرشت، "تاثیر 12 هفته تمرین پیلاتس بر سطوح سرمی اینترلوکین-6، پروتئین واکنشگر C و فاکتور نکروز تومور آلفا در زنان غیرفعال دارای اضافه وزن"، مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز 42، شماره 1 (1399): 56-64. magiran.com/p2102096
Mozhdeh Khajehlandi, Lotfali Bolboli, Marefat Siahkuhian, Fatemeh Nikseresht, "Effect of 12 weeks of Pilates Training on the Serum Levels of Interleukin-6, C - reactive protein and Tumor Nerosis Factor-α in Inactive Overweight Women", Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service 42, no.1 (2020): 56-64. magiran.com/p2102096
مژده خواجه لندی، لطفعلی بلبلی، معرفت سیاهکوهیان، فاطمه نیک سرشت، (1399). 'تاثیر 12 هفته تمرین پیلاتس بر سطوح سرمی اینترلوکین-6، پروتئین واکنشگر C و فاکتور نکروز تومور آلفا در زنان غیرفعال دارای اضافه وزن'، مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، 42(1)، صص.56-64. magiran.com/p2102096
Mozhdeh Khajehlandi, Lotfali Bolboli, Marefat Siahkuhian, Fatemeh Nikseresht, (2020). 'Effect of 12 weeks of Pilates Training on the Serum Levels of Interleukin-6, C - reactive protein and Tumor Nerosis Factor-α in Inactive Overweight Women', Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service, 42(1), pp.56-64. magiran.com/p2102096
مژده خواجه لندی؛ لطفعلی بلبلی؛ معرفت سیاهکوهیان؛ فاطمه نیک سرشت. "تاثیر 12 هفته تمرین پیلاتس بر سطوح سرمی اینترلوکین-6، پروتئین واکنشگر C و فاکتور نکروز تومور آلفا در زنان غیرفعال دارای اضافه وزن". مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، 42 ،1 ، 1399، 56-64. magiran.com/p2102096
Mozhdeh Khajehlandi; Lotfali Bolboli; Marefat Siahkuhian; Fatemeh Nikseresht. "Effect of 12 weeks of Pilates Training on the Serum Levels of Interleukin-6, C - reactive protein and Tumor Nerosis Factor-α in Inactive Overweight Women", Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service, 42, 1, 2020, 56-64. magiran.com/p2102096
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال