ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
الناز عباس پور، محمدرضا ذوالفقار دیدنی، کاظم خدائی، (1399). تاثیر هشت هفته تمرینات ترکیبی بر برخی از شاخص های عملکرد جسمانی و روانی در زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس، مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، 42(1)، 82-90. magiran.com/p2102099
Elnaz Abaspour, Mohamad Reza Zolfaghar Didani, Kazem Khodaei, (2020). The effect of eight weeks combined training on some induces of physical and psychological function in women with multiple sclerosis, Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service, 42(1), 82-90. magiran.com/p2102099
الناز عباس پور، محمدرضا ذوالفقار دیدنی، کاظم خدائی، تاثیر هشت هفته تمرینات ترکیبی بر برخی از شاخص های عملکرد جسمانی و روانی در زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، 1399؛ 42(1): 82-90. magiran.com/p2102099
Elnaz Abaspour, Mohamad Reza Zolfaghar Didani, Kazem Khodaei, The effect of eight weeks combined training on some induces of physical and psychological function in women with multiple sclerosis, Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service, 2020; 42(1): 82-90. magiran.com/p2102099
الناز عباس پور، محمدرضا ذوالفقار دیدنی، کاظم خدائی، "تاثیر هشت هفته تمرینات ترکیبی بر برخی از شاخص های عملکرد جسمانی و روانی در زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس"، مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز 42، شماره 1 (1399): 82-90. magiran.com/p2102099
Elnaz Abaspour, Mohamad Reza Zolfaghar Didani, Kazem Khodaei, "The effect of eight weeks combined training on some induces of physical and psychological function in women with multiple sclerosis", Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service 42, no.1 (2020): 82-90. magiran.com/p2102099
الناز عباس پور، محمدرضا ذوالفقار دیدنی، کاظم خدائی، (1399). 'تاثیر هشت هفته تمرینات ترکیبی بر برخی از شاخص های عملکرد جسمانی و روانی در زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس'، مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، 42(1)، صص.82-90. magiran.com/p2102099
Elnaz Abaspour, Mohamad Reza Zolfaghar Didani, Kazem Khodaei, (2020). 'The effect of eight weeks combined training on some induces of physical and psychological function in women with multiple sclerosis', Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service, 42(1), pp.82-90. magiran.com/p2102099
الناز عباس پور؛ محمدرضا ذوالفقار دیدنی؛ کاظم خدائی. "تاثیر هشت هفته تمرینات ترکیبی بر برخی از شاخص های عملکرد جسمانی و روانی در زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس". مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، 42 ،1 ، 1399، 82-90. magiran.com/p2102099
Elnaz Abaspour; Mohamad Reza Zolfaghar Didani; Kazem Khodaei. "The effect of eight weeks combined training on some induces of physical and psychological function in women with multiple sclerosis", Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service, 42, 1, 2020, 82-90. magiran.com/p2102099
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال