ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
قاسم پاچیده، امین مشتاق، (1398). بررسی آزمایشگاهی خصوصیات مکانیکی و دوام بتن سبک حاوی بنتونیت و الیاف جهت استفاده در دیواره کانال های آبیاری، عمران و پروژه، 1(7)، 27-53. magiran.com/p2102126
Ghasem Pachideh , Amin Moshtagh, (2019). Experimental evaluation of mechanical properties and durability of lightweight concrete containing bentonite and fibers for use in irrigation canal walls, Civil and Project Journal, 1(7), 27-53. magiran.com/p2102126
قاسم پاچیده، امین مشتاق، بررسی آزمایشگاهی خصوصیات مکانیکی و دوام بتن سبک حاوی بنتونیت و الیاف جهت استفاده در دیواره کانال های آبیاری. عمران و پروژه، 1398؛ 1(7): 27-53. magiran.com/p2102126
Ghasem Pachideh , Amin Moshtagh, Experimental evaluation of mechanical properties and durability of lightweight concrete containing bentonite and fibers for use in irrigation canal walls, Civil and Project Journal, 2019; 1(7): 27-53. magiran.com/p2102126
قاسم پاچیده، امین مشتاق، "بررسی آزمایشگاهی خصوصیات مکانیکی و دوام بتن سبک حاوی بنتونیت و الیاف جهت استفاده در دیواره کانال های آبیاری"، عمران و پروژه 1، شماره 7 (1398): 27-53. magiran.com/p2102126
Ghasem Pachideh , Amin Moshtagh, "Experimental evaluation of mechanical properties and durability of lightweight concrete containing bentonite and fibers for use in irrigation canal walls", Civil and Project Journal 1, no.7 (2019): 27-53. magiran.com/p2102126
قاسم پاچیده، امین مشتاق، (1398). 'بررسی آزمایشگاهی خصوصیات مکانیکی و دوام بتن سبک حاوی بنتونیت و الیاف جهت استفاده در دیواره کانال های آبیاری'، عمران و پروژه، 1(7)، صص.27-53. magiran.com/p2102126
Ghasem Pachideh , Amin Moshtagh, (2019). 'Experimental evaluation of mechanical properties and durability of lightweight concrete containing bentonite and fibers for use in irrigation canal walls', Civil and Project Journal, 1(7), pp.27-53. magiran.com/p2102126
قاسم پاچیده؛ امین مشتاق. "بررسی آزمایشگاهی خصوصیات مکانیکی و دوام بتن سبک حاوی بنتونیت و الیاف جهت استفاده در دیواره کانال های آبیاری". عمران و پروژه، 1 ،7 ، 1398، 27-53. magiran.com/p2102126
Ghasem Pachideh ; Amin Moshtagh. "Experimental evaluation of mechanical properties and durability of lightweight concrete containing bentonite and fibers for use in irrigation canal walls", Civil and Project Journal, 1, 7, 2019, 27-53. magiran.com/p2102126
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال