ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ندا مویدی، زهرا نصر اصفهانی، حسین مسجدی، (1399). دیوان «روشن شیرازی» و ویژگیهای سبکی و ادبی آن، مجله سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)، 13(47)، 259-281. magiran.com/p2102157
Neda Moayyedi, Zahra Nasr Esfahani, Hossein Masjedi, (2020). Roshan-e-Shirazi’s Diwan and its Stylish and Literary Characteristics, , 13(47), 259-281. magiran.com/p2102157
ندا مویدی، زهرا نصر اصفهانی، حسین مسجدی، دیوان «روشن شیرازی» و ویژگیهای سبکی و ادبی آن. مجله سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)، 1399؛ 13(47): 259-281. magiran.com/p2102157
Neda Moayyedi, Zahra Nasr Esfahani, Hossein Masjedi, Roshan-e-Shirazi’s Diwan and its Stylish and Literary Characteristics, , 2020; 13(47): 259-281. magiran.com/p2102157
ندا مویدی، زهرا نصر اصفهانی، حسین مسجدی، "دیوان «روشن شیرازی» و ویژگیهای سبکی و ادبی آن"، مجله سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب) 13، شماره 47 (1399): 259-281. magiran.com/p2102157
Neda Moayyedi, Zahra Nasr Esfahani, Hossein Masjedi, "Roshan-e-Shirazi’s Diwan and its Stylish and Literary Characteristics", 13, no.47 (2020): 259-281. magiran.com/p2102157
ندا مویدی، زهرا نصر اصفهانی، حسین مسجدی، (1399). 'دیوان «روشن شیرازی» و ویژگیهای سبکی و ادبی آن'، مجله سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)، 13(47)، صص.259-281. magiran.com/p2102157
Neda Moayyedi, Zahra Nasr Esfahani, Hossein Masjedi, (2020). 'Roshan-e-Shirazi’s Diwan and its Stylish and Literary Characteristics', , 13(47), pp.259-281. magiran.com/p2102157
ندا مویدی؛ زهرا نصر اصفهانی؛ حسین مسجدی. "دیوان «روشن شیرازی» و ویژگیهای سبکی و ادبی آن". مجله سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)، 13 ،47 ، 1399، 259-281. magiran.com/p2102157
Neda Moayyedi; Zahra Nasr Esfahani; Hossein Masjedi. "Roshan-e-Shirazi’s Diwan and its Stylish and Literary Characteristics", , 13, 47, 2020, 259-281. magiran.com/p2102157
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال