ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نیلوفر راستی دوست، سعید نیک بین، بهمن نوید شاد، قربان الیاسی، (1398). ارتباط چندشکلی ژن NPY با صفات تولید مثلی در بوقلمون های ایران، فصلنامه پژوهش های علوم دامی، 29(3)، 61-70. magiran.com/p2102207
N Rastidoust, S Nikbin , B Navidshad, Gh Elyasi, (2019). NPY gene polymorphisms associate with reproductive traits of turkeys in Iran, Journal of Animal Science Research, 29(3), 61-70. magiran.com/p2102207
نیلوفر راستی دوست، سعید نیک بین، بهمن نوید شاد، قربان الیاسی، ارتباط چندشکلی ژن NPY با صفات تولید مثلی در بوقلمون های ایران. فصلنامه پژوهش های علوم دامی، 1398؛ 29(3): 61-70. magiran.com/p2102207
N Rastidoust, S Nikbin , B Navidshad, Gh Elyasi, NPY gene polymorphisms associate with reproductive traits of turkeys in Iran, Journal of Animal Science Research, 2019; 29(3): 61-70. magiran.com/p2102207
نیلوفر راستی دوست، سعید نیک بین، بهمن نوید شاد، قربان الیاسی، "ارتباط چندشکلی ژن NPY با صفات تولید مثلی در بوقلمون های ایران"، فصلنامه پژوهش های علوم دامی 29، شماره 3 (1398): 61-70. magiran.com/p2102207
N Rastidoust, S Nikbin , B Navidshad, Gh Elyasi, "NPY gene polymorphisms associate with reproductive traits of turkeys in Iran", Journal of Animal Science Research 29, no.3 (2019): 61-70. magiran.com/p2102207
نیلوفر راستی دوست، سعید نیک بین، بهمن نوید شاد، قربان الیاسی، (1398). 'ارتباط چندشکلی ژن NPY با صفات تولید مثلی در بوقلمون های ایران'، فصلنامه پژوهش های علوم دامی، 29(3)، صص.61-70. magiran.com/p2102207
N Rastidoust, S Nikbin , B Navidshad, Gh Elyasi, (2019). 'NPY gene polymorphisms associate with reproductive traits of turkeys in Iran', Journal of Animal Science Research, 29(3), pp.61-70. magiran.com/p2102207
نیلوفر راستی دوست؛ سعید نیک بین؛ بهمن نوید شاد؛ قربان الیاسی. "ارتباط چندشکلی ژن NPY با صفات تولید مثلی در بوقلمون های ایران". فصلنامه پژوهش های علوم دامی، 29 ،3 ، 1398، 61-70. magiran.com/p2102207
N Rastidoust; S Nikbin ; B Navidshad; Gh Elyasi. "NPY gene polymorphisms associate with reproductive traits of turkeys in Iran", Journal of Animal Science Research, 29, 3, 2019, 61-70. magiran.com/p2102207
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال