ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رجب علی اسفندیار، (1398). ظرفیت قدرت نرم جمهوری اسلامی در مواجهه با چالش های بین المللی؛ با تاکید بر اندیشه ی رهبران انقلاب اسلامی، فصلنامه علوم سیاسی، 22(3)، 129-150. magiran.com/p2102217
Rajabali Esfandiyar, (2020). The soft power capacity of the Islamic Republic in the face of international challenges;Emphasizing the thought of the leaders of the Islamic Revolution, Political Science, 22(3), 129-150. magiran.com/p2102217
رجب علی اسفندیار، ظرفیت قدرت نرم جمهوری اسلامی در مواجهه با چالش های بین المللی؛ با تاکید بر اندیشه ی رهبران انقلاب اسلامی. فصلنامه علوم سیاسی، 1398؛ 22(3): 129-150. magiran.com/p2102217
Rajabali Esfandiyar, The soft power capacity of the Islamic Republic in the face of international challenges;Emphasizing the thought of the leaders of the Islamic Revolution, Political Science, 2020; 22(3): 129-150. magiran.com/p2102217
رجب علی اسفندیار، "ظرفیت قدرت نرم جمهوری اسلامی در مواجهه با چالش های بین المللی؛ با تاکید بر اندیشه ی رهبران انقلاب اسلامی"، فصلنامه علوم سیاسی 22، شماره 3 (1398): 129-150. magiran.com/p2102217
Rajabali Esfandiyar, "The soft power capacity of the Islamic Republic in the face of international challenges;Emphasizing the thought of the leaders of the Islamic Revolution", Political Science 22, no.3 (2020): 129-150. magiran.com/p2102217
رجب علی اسفندیار، (1398). 'ظرفیت قدرت نرم جمهوری اسلامی در مواجهه با چالش های بین المللی؛ با تاکید بر اندیشه ی رهبران انقلاب اسلامی'، فصلنامه علوم سیاسی، 22(3)، صص.129-150. magiran.com/p2102217
Rajabali Esfandiyar, (2020). 'The soft power capacity of the Islamic Republic in the face of international challenges;Emphasizing the thought of the leaders of the Islamic Revolution', Political Science, 22(3), pp.129-150. magiran.com/p2102217
رجب علی اسفندیار. "ظرفیت قدرت نرم جمهوری اسلامی در مواجهه با چالش های بین المللی؛ با تاکید بر اندیشه ی رهبران انقلاب اسلامی". فصلنامه علوم سیاسی، 22 ،3 ، 1398، 129-150. magiran.com/p2102217
Rajabali Esfandiyar. "The soft power capacity of the Islamic Republic in the face of international challenges;Emphasizing the thought of the leaders of the Islamic Revolution", Political Science, 22, 3, 2020, 129-150. magiran.com/p2102217
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال