ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اعظم حیدرزاده، بتول تیرگری، منصوره عزیززاده فروزی، هاجر شفعیان، بنت الهدی ودیعتی، اسمر سعید، (1399). تصورات یادگیری و عادت های مطالعه: مقایسه دیدگاه دانشجویان استعدادهای درخشان و سایر دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان، فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور، 11(1)، 12-22. magiran.com/p2102236
Aazam Heidarzadeh, Batool Tirgari, Mansooreh Azizzadeh Forouzi , Hajar Shafiean, Bentolhoda Vadiati, Esmr Saeid, (2020). Learning Conceptions and Study Habits: Comparative Insight Of Talented and Other Students of Kerman University of Medical Sciences, Educational Developement of Jundishapur, 11(1), 12-22. magiran.com/p2102236
اعظم حیدرزاده، بتول تیرگری، منصوره عزیززاده فروزی، هاجر شفعیان، بنت الهدی ودیعتی، اسمر سعید، تصورات یادگیری و عادت های مطالعه: مقایسه دیدگاه دانشجویان استعدادهای درخشان و سایر دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان. فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور، 1399؛ 11(1): 12-22. magiran.com/p2102236
Aazam Heidarzadeh, Batool Tirgari, Mansooreh Azizzadeh Forouzi , Hajar Shafiean, Bentolhoda Vadiati, Esmr Saeid, Learning Conceptions and Study Habits: Comparative Insight Of Talented and Other Students of Kerman University of Medical Sciences, Educational Developement of Jundishapur, 2020; 11(1): 12-22. magiran.com/p2102236
اعظم حیدرزاده، بتول تیرگری، منصوره عزیززاده فروزی، هاجر شفعیان، بنت الهدی ودیعتی، اسمر سعید، "تصورات یادگیری و عادت های مطالعه: مقایسه دیدگاه دانشجویان استعدادهای درخشان و سایر دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان"، فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور 11، شماره 1 (1399): 12-22. magiran.com/p2102236
Aazam Heidarzadeh, Batool Tirgari, Mansooreh Azizzadeh Forouzi , Hajar Shafiean, Bentolhoda Vadiati, Esmr Saeid, "Learning Conceptions and Study Habits: Comparative Insight Of Talented and Other Students of Kerman University of Medical Sciences", Educational Developement of Jundishapur 11, no.1 (2020): 12-22. magiran.com/p2102236
اعظم حیدرزاده، بتول تیرگری، منصوره عزیززاده فروزی، هاجر شفعیان، بنت الهدی ودیعتی، اسمر سعید، (1399). 'تصورات یادگیری و عادت های مطالعه: مقایسه دیدگاه دانشجویان استعدادهای درخشان و سایر دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان'، فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور، 11(1)، صص.12-22. magiran.com/p2102236
Aazam Heidarzadeh, Batool Tirgari, Mansooreh Azizzadeh Forouzi , Hajar Shafiean, Bentolhoda Vadiati, Esmr Saeid, (2020). 'Learning Conceptions and Study Habits: Comparative Insight Of Talented and Other Students of Kerman University of Medical Sciences', Educational Developement of Jundishapur, 11(1), pp.12-22. magiran.com/p2102236
اعظم حیدرزاده؛ بتول تیرگری؛ منصوره عزیززاده فروزی؛ هاجر شفعیان؛ بنت الهدی ودیعتی؛ اسمر سعید. "تصورات یادگیری و عادت های مطالعه: مقایسه دیدگاه دانشجویان استعدادهای درخشان و سایر دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان". فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور، 11 ،1 ، 1399، 12-22. magiran.com/p2102236
Aazam Heidarzadeh; Batool Tirgari; Mansooreh Azizzadeh Forouzi ; Hajar Shafiean; Bentolhoda Vadiati; Esmr Saeid. "Learning Conceptions and Study Habits: Comparative Insight Of Talented and Other Students of Kerman University of Medical Sciences", Educational Developement of Jundishapur, 11, 1, 2020, 12-22. magiran.com/p2102236
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال