ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیدعلی هاشمی نژاد، مرتضی باقرپور، (1398). تعیین سبد بهینه سرمایه گذاران خطرپذیر بر اساس روش ترکیبی مدل سازی عامل محور و جست وجوی هارمونی اصلاح شده، نشریه تحقیقات مالی، 21(56)، 493-516. magiran.com/p2102244
SeyedAli Hasheminejad, Morteza Bagherpour , (2020). Venture Capital Portfolio Optimization through Hybrid Approach of Agent-Based Modeling and Modified Harmony Search, Financial Research, 21(56), 493-516. magiran.com/p2102244
سیدعلی هاشمی نژاد، مرتضی باقرپور، تعیین سبد بهینه سرمایه گذاران خطرپذیر بر اساس روش ترکیبی مدل سازی عامل محور و جست وجوی هارمونی اصلاح شده. نشریه تحقیقات مالی، 1398؛ 21(56): 493-516. magiran.com/p2102244
SeyedAli Hasheminejad, Morteza Bagherpour , Venture Capital Portfolio Optimization through Hybrid Approach of Agent-Based Modeling and Modified Harmony Search, Financial Research, 2020; 21(56): 493-516. magiran.com/p2102244
سیدعلی هاشمی نژاد، مرتضی باقرپور، "تعیین سبد بهینه سرمایه گذاران خطرپذیر بر اساس روش ترکیبی مدل سازی عامل محور و جست وجوی هارمونی اصلاح شده"، نشریه تحقیقات مالی 21، شماره 56 (1398): 493-516. magiran.com/p2102244
SeyedAli Hasheminejad, Morteza Bagherpour , "Venture Capital Portfolio Optimization through Hybrid Approach of Agent-Based Modeling and Modified Harmony Search", Financial Research 21, no.56 (2020): 493-516. magiran.com/p2102244
سیدعلی هاشمی نژاد، مرتضی باقرپور، (1398). 'تعیین سبد بهینه سرمایه گذاران خطرپذیر بر اساس روش ترکیبی مدل سازی عامل محور و جست وجوی هارمونی اصلاح شده'، نشریه تحقیقات مالی، 21(56)، صص.493-516. magiran.com/p2102244
SeyedAli Hasheminejad, Morteza Bagherpour , (2020). 'Venture Capital Portfolio Optimization through Hybrid Approach of Agent-Based Modeling and Modified Harmony Search', Financial Research, 21(56), pp.493-516. magiran.com/p2102244
سیدعلی هاشمی نژاد؛ مرتضی باقرپور. "تعیین سبد بهینه سرمایه گذاران خطرپذیر بر اساس روش ترکیبی مدل سازی عامل محور و جست وجوی هارمونی اصلاح شده". نشریه تحقیقات مالی، 21 ،56 ، 1398، 493-516. magiran.com/p2102244
SeyedAli Hasheminejad; Morteza Bagherpour . "Venture Capital Portfolio Optimization through Hybrid Approach of Agent-Based Modeling and Modified Harmony Search", Financial Research, 21, 56, 2020, 493-516. magiran.com/p2102244
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال