ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مجتبی رستمی نوروزآباد، ابوالحسن جلیلوند، میرفیض فلاح ‏شمس لیالستانی، علی سعیدی، (1398). چه عواملی بر رفتار متفاوت شرکت های ارزشی و رشدی موثرند؟ شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران، نشریه تحقیقات مالی، 21(56)، 517-544. magiran.com/p2102245
Mojtaba Rostami Noroozabad, Abolhassan Jalilvand , Mirfeiz Fallahshams Layalestani, Ali Saeedi, (2020). What Factors Influence the Differential Behavior of Value and Growth Firms? Evidence from the Tehran Stock Exchange, Financial Research, 21(56), 517-544. magiran.com/p2102245
مجتبی رستمی نوروزآباد، ابوالحسن جلیلوند، میرفیض فلاح ‏شمس لیالستانی، علی سعیدی، چه عواملی بر رفتار متفاوت شرکت های ارزشی و رشدی موثرند؟ شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران. نشریه تحقیقات مالی، 1398؛ 21(56): 517-544. magiran.com/p2102245
Mojtaba Rostami Noroozabad, Abolhassan Jalilvand , Mirfeiz Fallahshams Layalestani, Ali Saeedi, What Factors Influence the Differential Behavior of Value and Growth Firms? Evidence from the Tehran Stock Exchange, Financial Research, 2020; 21(56): 517-544. magiran.com/p2102245
مجتبی رستمی نوروزآباد، ابوالحسن جلیلوند، میرفیض فلاح ‏شمس لیالستانی، علی سعیدی، "چه عواملی بر رفتار متفاوت شرکت های ارزشی و رشدی موثرند؟ شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران"، نشریه تحقیقات مالی 21، شماره 56 (1398): 517-544. magiran.com/p2102245
Mojtaba Rostami Noroozabad, Abolhassan Jalilvand , Mirfeiz Fallahshams Layalestani, Ali Saeedi, "What Factors Influence the Differential Behavior of Value and Growth Firms? Evidence from the Tehran Stock Exchange", Financial Research 21, no.56 (2020): 517-544. magiran.com/p2102245
مجتبی رستمی نوروزآباد، ابوالحسن جلیلوند، میرفیض فلاح ‏شمس لیالستانی، علی سعیدی، (1398). 'چه عواملی بر رفتار متفاوت شرکت های ارزشی و رشدی موثرند؟ شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران'، نشریه تحقیقات مالی، 21(56)، صص.517-544. magiran.com/p2102245
Mojtaba Rostami Noroozabad, Abolhassan Jalilvand , Mirfeiz Fallahshams Layalestani, Ali Saeedi, (2020). 'What Factors Influence the Differential Behavior of Value and Growth Firms? Evidence from the Tehran Stock Exchange', Financial Research, 21(56), pp.517-544. magiran.com/p2102245
مجتبی رستمی نوروزآباد؛ ابوالحسن جلیلوند؛ میرفیض فلاح ‏شمس لیالستانی؛ علی سعیدی. "چه عواملی بر رفتار متفاوت شرکت های ارزشی و رشدی موثرند؟ شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران". نشریه تحقیقات مالی، 21 ،56 ، 1398، 517-544. magiran.com/p2102245
Mojtaba Rostami Noroozabad; Abolhassan Jalilvand ; Mirfeiz Fallahshams Layalestani; Ali Saeedi. "What Factors Influence the Differential Behavior of Value and Growth Firms? Evidence from the Tehran Stock Exchange", Financial Research, 21, 56, 2020, 517-544. magiran.com/p2102245
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال