ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
میثم رافعی، مهین شکری، (1398). تحلیل وضعیت های بازدهی در بازار سرمایه ایران: رهیافت مدل های نیمه مارکوف پنهان، نشریه تحقیقات مالی، 21(56)، 570-592. magiran.com/p2102247
Maysam Rafei, Mahin Shokri , (2020). An Analysis of Return States in Iran Stock Market: Hidden Semi-Markov Model Approach, Financial Research, 21(56), 570-592. magiran.com/p2102247
میثم رافعی، مهین شکری، تحلیل وضعیت های بازدهی در بازار سرمایه ایران: رهیافت مدل های نیمه مارکوف پنهان. نشریه تحقیقات مالی، 1398؛ 21(56): 570-592. magiran.com/p2102247
Maysam Rafei, Mahin Shokri , An Analysis of Return States in Iran Stock Market: Hidden Semi-Markov Model Approach, Financial Research, 2020; 21(56): 570-592. magiran.com/p2102247
میثم رافعی، مهین شکری، "تحلیل وضعیت های بازدهی در بازار سرمایه ایران: رهیافت مدل های نیمه مارکوف پنهان"، نشریه تحقیقات مالی 21، شماره 56 (1398): 570-592. magiran.com/p2102247
Maysam Rafei, Mahin Shokri , "An Analysis of Return States in Iran Stock Market: Hidden Semi-Markov Model Approach", Financial Research 21, no.56 (2020): 570-592. magiran.com/p2102247
میثم رافعی، مهین شکری، (1398). 'تحلیل وضعیت های بازدهی در بازار سرمایه ایران: رهیافت مدل های نیمه مارکوف پنهان'، نشریه تحقیقات مالی، 21(56)، صص.570-592. magiran.com/p2102247
Maysam Rafei, Mahin Shokri , (2020). 'An Analysis of Return States in Iran Stock Market: Hidden Semi-Markov Model Approach', Financial Research, 21(56), pp.570-592. magiran.com/p2102247
میثم رافعی؛ مهین شکری. "تحلیل وضعیت های بازدهی در بازار سرمایه ایران: رهیافت مدل های نیمه مارکوف پنهان". نشریه تحقیقات مالی، 21 ،56 ، 1398، 570-592. magiran.com/p2102247
Maysam Rafei; Mahin Shokri . "An Analysis of Return States in Iran Stock Market: Hidden Semi-Markov Model Approach", Financial Research, 21, 56, 2020, 570-592. magiran.com/p2102247
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال