ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهشید شهرزادی، داریوش فروغی، هادی امیری، (1398). اثر ریسک دنباله چپ بر بازده مازاد مورد انتظار و پیامد آن بر استمرار بازده دنباله چپ، نشریه تحقیقات مالی، 21(56)، 593-611. magiran.com/p2102248
Mahshid Shahrzadi, Dariush Foroghi , Hadi Amiri, (2020). The Effect of Left Tail Risk on Expected Excess Returns and Its Consequences on the Persistence of Left Tail Returns, Financial Research, 21(56), 593-611. magiran.com/p2102248
مهشید شهرزادی، داریوش فروغی، هادی امیری، اثر ریسک دنباله چپ بر بازده مازاد مورد انتظار و پیامد آن بر استمرار بازده دنباله چپ. نشریه تحقیقات مالی، 1398؛ 21(56): 593-611. magiran.com/p2102248
Mahshid Shahrzadi, Dariush Foroghi , Hadi Amiri, The Effect of Left Tail Risk on Expected Excess Returns and Its Consequences on the Persistence of Left Tail Returns, Financial Research, 2020; 21(56): 593-611. magiran.com/p2102248
مهشید شهرزادی، داریوش فروغی، هادی امیری، "اثر ریسک دنباله چپ بر بازده مازاد مورد انتظار و پیامد آن بر استمرار بازده دنباله چپ"، نشریه تحقیقات مالی 21، شماره 56 (1398): 593-611. magiran.com/p2102248
Mahshid Shahrzadi, Dariush Foroghi , Hadi Amiri, "The Effect of Left Tail Risk on Expected Excess Returns and Its Consequences on the Persistence of Left Tail Returns", Financial Research 21, no.56 (2020): 593-611. magiran.com/p2102248
مهشید شهرزادی، داریوش فروغی، هادی امیری، (1398). 'اثر ریسک دنباله چپ بر بازده مازاد مورد انتظار و پیامد آن بر استمرار بازده دنباله چپ'، نشریه تحقیقات مالی، 21(56)، صص.593-611. magiran.com/p2102248
Mahshid Shahrzadi, Dariush Foroghi , Hadi Amiri, (2020). 'The Effect of Left Tail Risk on Expected Excess Returns and Its Consequences on the Persistence of Left Tail Returns', Financial Research, 21(56), pp.593-611. magiran.com/p2102248
مهشید شهرزادی؛ داریوش فروغی؛ هادی امیری. "اثر ریسک دنباله چپ بر بازده مازاد مورد انتظار و پیامد آن بر استمرار بازده دنباله چپ". نشریه تحقیقات مالی، 21 ،56 ، 1398، 593-611. magiran.com/p2102248
Mahshid Shahrzadi; Dariush Foroghi ; Hadi Amiri. "The Effect of Left Tail Risk on Expected Excess Returns and Its Consequences on the Persistence of Left Tail Returns", Financial Research, 21, 56, 2020, 593-611. magiran.com/p2102248
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال