ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیدمرتضی ابراهیم زاده، محمدرضا کلباسی، مهدی حبیبی انبوهی، پروانه فرزانه، (1398). اثر مزمن نانوذرات نقره کلوئیدی بر تغییرات هیستوپاتولوژیکی بافت آبشش ماهی آزاد دریای خزر (Salmo caspius)، مجله تحقیقات دامپزشکی، 74(5)، 494-500. magiran.com/p2102272
SeyyedMorteza Ebrahimzadeh, MohammadReza Kalbassi , Mahdi Habibi Anbouhi, Parvaneh Farzaneh, (2019). Chronic Effect of Waterborne Colloidal Silver Nanoparticles on Gill Histopathological Changes of Caspian Brown Trout (Salmo trutta caspius), Journal of Veterinary Research, 74(5), 494-500. magiran.com/p2102272
سیدمرتضی ابراهیم زاده، محمدرضا کلباسی، مهدی حبیبی انبوهی، پروانه فرزانه، اثر مزمن نانوذرات نقره کلوئیدی بر تغییرات هیستوپاتولوژیکی بافت آبشش ماهی آزاد دریای خزر (Salmo caspius). مجله تحقیقات دامپزشکی، 1398؛ 74(5): 494-500. magiran.com/p2102272
SeyyedMorteza Ebrahimzadeh, MohammadReza Kalbassi , Mahdi Habibi Anbouhi, Parvaneh Farzaneh, Chronic Effect of Waterborne Colloidal Silver Nanoparticles on Gill Histopathological Changes of Caspian Brown Trout (Salmo trutta caspius), Journal of Veterinary Research, 2019; 74(5): 494-500. magiran.com/p2102272
سیدمرتضی ابراهیم زاده، محمدرضا کلباسی، مهدی حبیبی انبوهی، پروانه فرزانه، "اثر مزمن نانوذرات نقره کلوئیدی بر تغییرات هیستوپاتولوژیکی بافت آبشش ماهی آزاد دریای خزر (Salmo caspius)"، مجله تحقیقات دامپزشکی 74، شماره 5 (1398): 494-500. magiran.com/p2102272
SeyyedMorteza Ebrahimzadeh, MohammadReza Kalbassi , Mahdi Habibi Anbouhi, Parvaneh Farzaneh, "Chronic Effect of Waterborne Colloidal Silver Nanoparticles on Gill Histopathological Changes of Caspian Brown Trout (Salmo trutta caspius)", Journal of Veterinary Research 74, no.5 (2019): 494-500. magiran.com/p2102272
سیدمرتضی ابراهیم زاده، محمدرضا کلباسی، مهدی حبیبی انبوهی، پروانه فرزانه، (1398). 'اثر مزمن نانوذرات نقره کلوئیدی بر تغییرات هیستوپاتولوژیکی بافت آبشش ماهی آزاد دریای خزر (Salmo caspius)'، مجله تحقیقات دامپزشکی، 74(5)، صص.494-500. magiran.com/p2102272
SeyyedMorteza Ebrahimzadeh, MohammadReza Kalbassi , Mahdi Habibi Anbouhi, Parvaneh Farzaneh, (2019). 'Chronic Effect of Waterborne Colloidal Silver Nanoparticles on Gill Histopathological Changes of Caspian Brown Trout (Salmo trutta caspius)', Journal of Veterinary Research, 74(5), pp.494-500. magiran.com/p2102272
سیدمرتضی ابراهیم زاده؛ محمدرضا کلباسی؛ مهدی حبیبی انبوهی؛ پروانه فرزانه. "اثر مزمن نانوذرات نقره کلوئیدی بر تغییرات هیستوپاتولوژیکی بافت آبشش ماهی آزاد دریای خزر (Salmo caspius)". مجله تحقیقات دامپزشکی، 74 ،5 ، 1398، 494-500. magiran.com/p2102272
SeyyedMorteza Ebrahimzadeh; MohammadReza Kalbassi ; Mahdi Habibi Anbouhi; Parvaneh Farzaneh. "Chronic Effect of Waterborne Colloidal Silver Nanoparticles on Gill Histopathological Changes of Caspian Brown Trout (Salmo trutta caspius)", Journal of Veterinary Research, 74, 5, 2019, 494-500. magiran.com/p2102272
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال