ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سعید فرزاد مهاجری، محمدمهدی دهقان، داود شریفی، محمد ملازم، روشنک مختاری، سارنگ سروری، عباس توسلی، (1398). معرفی روش جدید برای کارگذاری سوزن هدایت شده از طریق پوست جهت تزریق و آسپیراسیون با استفاده از توموگرافی کامپیوتری در دیسک بین مهره ای کمری سگ، مجله تحقیقات دامپزشکی، 74(5)، 520-526. magiran.com/p2102275
Saeed FarzadMohajeri, MohammadMehdi Dehghan , Davod Sharifi, Mohammad Molazem, Roshanak Mokhtari, Sarang Sorouri, Abbas Tavasoli, (2019). A New Technique of Percutaneous Needle Placement Using Computed Tomography for Injection and Aspiration of the Canine Lumbar Intervertebral Disc, Journal of Veterinary Research, 74(5), 520-526. magiran.com/p2102275
سعید فرزاد مهاجری، محمدمهدی دهقان، داود شریفی، محمد ملازم، روشنک مختاری، سارنگ سروری، عباس توسلی، معرفی روش جدید برای کارگذاری سوزن هدایت شده از طریق پوست جهت تزریق و آسپیراسیون با استفاده از توموگرافی کامپیوتری در دیسک بین مهره ای کمری سگ. مجله تحقیقات دامپزشکی، 1398؛ 74(5): 520-526. magiran.com/p2102275
Saeed FarzadMohajeri, MohammadMehdi Dehghan , Davod Sharifi, Mohammad Molazem, Roshanak Mokhtari, Sarang Sorouri, Abbas Tavasoli, A New Technique of Percutaneous Needle Placement Using Computed Tomography for Injection and Aspiration of the Canine Lumbar Intervertebral Disc, Journal of Veterinary Research, 2019; 74(5): 520-526. magiran.com/p2102275
سعید فرزاد مهاجری، محمدمهدی دهقان، داود شریفی، محمد ملازم، روشنک مختاری، سارنگ سروری، عباس توسلی، "معرفی روش جدید برای کارگذاری سوزن هدایت شده از طریق پوست جهت تزریق و آسپیراسیون با استفاده از توموگرافی کامپیوتری در دیسک بین مهره ای کمری سگ"، مجله تحقیقات دامپزشکی 74، شماره 5 (1398): 520-526. magiran.com/p2102275
Saeed FarzadMohajeri, MohammadMehdi Dehghan , Davod Sharifi, Mohammad Molazem, Roshanak Mokhtari, Sarang Sorouri, Abbas Tavasoli, "A New Technique of Percutaneous Needle Placement Using Computed Tomography for Injection and Aspiration of the Canine Lumbar Intervertebral Disc", Journal of Veterinary Research 74, no.5 (2019): 520-526. magiran.com/p2102275
سعید فرزاد مهاجری، محمدمهدی دهقان، داود شریفی، محمد ملازم، روشنک مختاری، سارنگ سروری، عباس توسلی، (1398). 'معرفی روش جدید برای کارگذاری سوزن هدایت شده از طریق پوست جهت تزریق و آسپیراسیون با استفاده از توموگرافی کامپیوتری در دیسک بین مهره ای کمری سگ'، مجله تحقیقات دامپزشکی، 74(5)، صص.520-526. magiran.com/p2102275
Saeed FarzadMohajeri, MohammadMehdi Dehghan , Davod Sharifi, Mohammad Molazem, Roshanak Mokhtari, Sarang Sorouri, Abbas Tavasoli, (2019). 'A New Technique of Percutaneous Needle Placement Using Computed Tomography for Injection and Aspiration of the Canine Lumbar Intervertebral Disc', Journal of Veterinary Research, 74(5), pp.520-526. magiran.com/p2102275
سعید فرزاد مهاجری؛ محمدمهدی دهقان؛ داود شریفی؛ محمد ملازم؛ روشنک مختاری؛ سارنگ سروری؛ عباس توسلی. "معرفی روش جدید برای کارگذاری سوزن هدایت شده از طریق پوست جهت تزریق و آسپیراسیون با استفاده از توموگرافی کامپیوتری در دیسک بین مهره ای کمری سگ". مجله تحقیقات دامپزشکی، 74 ،5 ، 1398، 520-526. magiran.com/p2102275
Saeed FarzadMohajeri; MohammadMehdi Dehghan ; Davod Sharifi; Mohammad Molazem; Roshanak Mokhtari; Sarang Sorouri; Abbas Tavasoli. "A New Technique of Percutaneous Needle Placement Using Computed Tomography for Injection and Aspiration of the Canine Lumbar Intervertebral Disc", Journal of Veterinary Research, 74, 5, 2019, 520-526. magiran.com/p2102275
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال