ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیدمرتضی ابراهیم زاده، محمدرضا کلباسی، مهدی حبیبی انبوهی، پروانه فرزانه، (1399). آثار هیستوپاتولوژیک سمیت حاد نانوذرات دی‎اکسید تیتانیوم بر بافت‎های آبشش، کبد و روده ماهی آزاد دریای خزر (Salmo caspius)، مجله تحقیقات دامپزشکی، 75(1)، 65-73. magiran.com/p2102582
SeyyedMorteza Ebrahimzadeh, MohammadReza Kalbassi , Mahdi Habibi Anbouhi, Parvaneh Farzaneh, (2020). Histopathological Effects of Titanium Dioxide Nanoparticles on Gill, Liver and Intestinal Tissues of Caspian Trout (Salmo caspius) in Acute Toxicity, Journal of Veterinary Research, 75(1), 65-73. magiran.com/p2102582
سیدمرتضی ابراهیم زاده، محمدرضا کلباسی، مهدی حبیبی انبوهی، پروانه فرزانه، آثار هیستوپاتولوژیک سمیت حاد نانوذرات دی‎اکسید تیتانیوم بر بافت‎های آبشش، کبد و روده ماهی آزاد دریای خزر (Salmo caspius). مجله تحقیقات دامپزشکی، 1399؛ 75(1): 65-73. magiran.com/p2102582
SeyyedMorteza Ebrahimzadeh, MohammadReza Kalbassi , Mahdi Habibi Anbouhi, Parvaneh Farzaneh, Histopathological Effects of Titanium Dioxide Nanoparticles on Gill, Liver and Intestinal Tissues of Caspian Trout (Salmo caspius) in Acute Toxicity, Journal of Veterinary Research, 2020; 75(1): 65-73. magiran.com/p2102582
سیدمرتضی ابراهیم زاده، محمدرضا کلباسی، مهدی حبیبی انبوهی، پروانه فرزانه، "آثار هیستوپاتولوژیک سمیت حاد نانوذرات دی‎اکسید تیتانیوم بر بافت‎های آبشش، کبد و روده ماهی آزاد دریای خزر (Salmo caspius)"، مجله تحقیقات دامپزشکی 75، شماره 1 (1399): 65-73. magiran.com/p2102582
SeyyedMorteza Ebrahimzadeh, MohammadReza Kalbassi , Mahdi Habibi Anbouhi, Parvaneh Farzaneh, "Histopathological Effects of Titanium Dioxide Nanoparticles on Gill, Liver and Intestinal Tissues of Caspian Trout (Salmo caspius) in Acute Toxicity", Journal of Veterinary Research 75, no.1 (2020): 65-73. magiran.com/p2102582
سیدمرتضی ابراهیم زاده، محمدرضا کلباسی، مهدی حبیبی انبوهی، پروانه فرزانه، (1399). 'آثار هیستوپاتولوژیک سمیت حاد نانوذرات دی‎اکسید تیتانیوم بر بافت‎های آبشش، کبد و روده ماهی آزاد دریای خزر (Salmo caspius)'، مجله تحقیقات دامپزشکی، 75(1)، صص.65-73. magiran.com/p2102582
SeyyedMorteza Ebrahimzadeh, MohammadReza Kalbassi , Mahdi Habibi Anbouhi, Parvaneh Farzaneh, (2020). 'Histopathological Effects of Titanium Dioxide Nanoparticles on Gill, Liver and Intestinal Tissues of Caspian Trout (Salmo caspius) in Acute Toxicity', Journal of Veterinary Research, 75(1), pp.65-73. magiran.com/p2102582
سیدمرتضی ابراهیم زاده؛ محمدرضا کلباسی؛ مهدی حبیبی انبوهی؛ پروانه فرزانه. "آثار هیستوپاتولوژیک سمیت حاد نانوذرات دی‎اکسید تیتانیوم بر بافت‎های آبشش، کبد و روده ماهی آزاد دریای خزر (Salmo caspius)". مجله تحقیقات دامپزشکی، 75 ،1 ، 1399، 65-73. magiran.com/p2102582
SeyyedMorteza Ebrahimzadeh; MohammadReza Kalbassi ; Mahdi Habibi Anbouhi; Parvaneh Farzaneh. "Histopathological Effects of Titanium Dioxide Nanoparticles on Gill, Liver and Intestinal Tissues of Caspian Trout (Salmo caspius) in Acute Toxicity", Journal of Veterinary Research, 75, 1, 2020, 65-73. magiran.com/p2102582
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال