ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرشته عافی، شهرام جمشیدی، سعید بکایی، بهار نیری فسایی، ایرج اشرافی تمای، معین دلربائی، تقی زهرایی صالحی، (1399). بررسی آلودگی بردتلا برونشی سپتیکا در سگ های خانگی و پناهگاه با روش های مولکولی و کشت و ارزیابی حساسیت آنتی بیوتیکی سویه های جداسازی شده، مجله تحقیقات دامپزشکی، 75(1)، 90-97. magiran.com/p2102585
Fereshteh Afi, Shahram Jamshidi , Saied Bokaie, Bahar Nayeri Fasayi, Iraj Ashrafi Tamay, Moein Delrobaei, Taghi Zahraei Salehi, (2020). Detection of Bordetella bronchiseptica in Oropharynx Region of Pet and Kenneled Dogs by PCR and Culture and Evaluation of Antibiotic Susceptibility of the Isolates, Journal of Veterinary Research, 75(1), 90-97. magiran.com/p2102585
فرشته عافی، شهرام جمشیدی، سعید بکایی، بهار نیری فسایی، ایرج اشرافی تمای، معین دلربائی، تقی زهرایی صالحی، بررسی آلودگی بردتلا برونشی سپتیکا در سگ های خانگی و پناهگاه با روش های مولکولی و کشت و ارزیابی حساسیت آنتی بیوتیکی سویه های جداسازی شده. مجله تحقیقات دامپزشکی، 1399؛ 75(1): 90-97. magiran.com/p2102585
Fereshteh Afi, Shahram Jamshidi , Saied Bokaie, Bahar Nayeri Fasayi, Iraj Ashrafi Tamay, Moein Delrobaei, Taghi Zahraei Salehi, Detection of Bordetella bronchiseptica in Oropharynx Region of Pet and Kenneled Dogs by PCR and Culture and Evaluation of Antibiotic Susceptibility of the Isolates, Journal of Veterinary Research, 2020; 75(1): 90-97. magiran.com/p2102585
فرشته عافی، شهرام جمشیدی، سعید بکایی، بهار نیری فسایی، ایرج اشرافی تمای، معین دلربائی، تقی زهرایی صالحی، "بررسی آلودگی بردتلا برونشی سپتیکا در سگ های خانگی و پناهگاه با روش های مولکولی و کشت و ارزیابی حساسیت آنتی بیوتیکی سویه های جداسازی شده"، مجله تحقیقات دامپزشکی 75، شماره 1 (1399): 90-97. magiran.com/p2102585
Fereshteh Afi, Shahram Jamshidi , Saied Bokaie, Bahar Nayeri Fasayi, Iraj Ashrafi Tamay, Moein Delrobaei, Taghi Zahraei Salehi, "Detection of Bordetella bronchiseptica in Oropharynx Region of Pet and Kenneled Dogs by PCR and Culture and Evaluation of Antibiotic Susceptibility of the Isolates", Journal of Veterinary Research 75, no.1 (2020): 90-97. magiran.com/p2102585
فرشته عافی، شهرام جمشیدی، سعید بکایی، بهار نیری فسایی، ایرج اشرافی تمای، معین دلربائی، تقی زهرایی صالحی، (1399). 'بررسی آلودگی بردتلا برونشی سپتیکا در سگ های خانگی و پناهگاه با روش های مولکولی و کشت و ارزیابی حساسیت آنتی بیوتیکی سویه های جداسازی شده'، مجله تحقیقات دامپزشکی، 75(1)، صص.90-97. magiran.com/p2102585
Fereshteh Afi, Shahram Jamshidi , Saied Bokaie, Bahar Nayeri Fasayi, Iraj Ashrafi Tamay, Moein Delrobaei, Taghi Zahraei Salehi, (2020). 'Detection of Bordetella bronchiseptica in Oropharynx Region of Pet and Kenneled Dogs by PCR and Culture and Evaluation of Antibiotic Susceptibility of the Isolates', Journal of Veterinary Research, 75(1), pp.90-97. magiran.com/p2102585
فرشته عافی؛ شهرام جمشیدی؛ سعید بکایی؛ بهار نیری فسایی؛ ایرج اشرافی تمای؛ معین دلربائی؛ تقی زهرایی صالحی. "بررسی آلودگی بردتلا برونشی سپتیکا در سگ های خانگی و پناهگاه با روش های مولکولی و کشت و ارزیابی حساسیت آنتی بیوتیکی سویه های جداسازی شده". مجله تحقیقات دامپزشکی، 75 ،1 ، 1399، 90-97. magiran.com/p2102585
Fereshteh Afi; Shahram Jamshidi ; Saied Bokaie; Bahar Nayeri Fasayi; Iraj Ashrafi Tamay; Moein Delrobaei; Taghi Zahraei Salehi. "Detection of Bordetella bronchiseptica in Oropharynx Region of Pet and Kenneled Dogs by PCR and Culture and Evaluation of Antibiotic Susceptibility of the Isolates", Journal of Veterinary Research, 75, 1, 2020, 90-97. magiran.com/p2102585
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال