ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیداحمد هاشمی علی آبادی، محمدمهدی داورپناه، (1399). بررسی و نقد مبانی فکری قرآنیون در مورد قرآن بسندگی و نابسندگی سنت رسول اکرم صلی الله علیه وآله با تکیه بر آراء دکتر احمد صبحی منصور، فصلنامه آینه معرفت، 19(70)، 105-128. magiran.com/p2102607
seyedahmad hashemialiabadi, mohamadmahdi davarpanah, (2020). Review and critique of Dr. Sabhi Mansour's intellectual foundations on the Qur'an and the position of the Holy Prophet of Islam, Ayeneh Marefat, 19(70), 105-128. magiran.com/p2102607
سیداحمد هاشمی علی آبادی، محمدمهدی داورپناه، بررسی و نقد مبانی فکری قرآنیون در مورد قرآن بسندگی و نابسندگی سنت رسول اکرم صلی الله علیه وآله با تکیه بر آراء دکتر احمد صبحی منصور. فصلنامه آینه معرفت، 1399؛ 19(70): 105-128. magiran.com/p2102607
seyedahmad hashemialiabadi, mohamadmahdi davarpanah, Review and critique of Dr. Sabhi Mansour's intellectual foundations on the Qur'an and the position of the Holy Prophet of Islam, Ayeneh Marefat, 2020; 19(70): 105-128. magiran.com/p2102607
سیداحمد هاشمی علی آبادی، محمدمهدی داورپناه، "بررسی و نقد مبانی فکری قرآنیون در مورد قرآن بسندگی و نابسندگی سنت رسول اکرم صلی الله علیه وآله با تکیه بر آراء دکتر احمد صبحی منصور"، فصلنامه آینه معرفت 19، شماره 70 (1399): 105-128. magiran.com/p2102607
seyedahmad hashemialiabadi, mohamadmahdi davarpanah, "Review and critique of Dr. Sabhi Mansour's intellectual foundations on the Qur'an and the position of the Holy Prophet of Islam", Ayeneh Marefat 19, no.70 (2020): 105-128. magiran.com/p2102607
سیداحمد هاشمی علی آبادی، محمدمهدی داورپناه، (1399). 'بررسی و نقد مبانی فکری قرآنیون در مورد قرآن بسندگی و نابسندگی سنت رسول اکرم صلی الله علیه وآله با تکیه بر آراء دکتر احمد صبحی منصور'، فصلنامه آینه معرفت، 19(70)، صص.105-128. magiran.com/p2102607
seyedahmad hashemialiabadi, mohamadmahdi davarpanah, (2020). 'Review and critique of Dr. Sabhi Mansour's intellectual foundations on the Qur'an and the position of the Holy Prophet of Islam', Ayeneh Marefat, 19(70), pp.105-128. magiran.com/p2102607
سیداحمد هاشمی علی آبادی؛ محمدمهدی داورپناه. "بررسی و نقد مبانی فکری قرآنیون در مورد قرآن بسندگی و نابسندگی سنت رسول اکرم صلی الله علیه وآله با تکیه بر آراء دکتر احمد صبحی منصور". فصلنامه آینه معرفت، 19 ،70 ، 1399، 105-128. magiran.com/p2102607
seyedahmad hashemialiabadi; mohamadmahdi davarpanah. "Review and critique of Dr. Sabhi Mansour's intellectual foundations on the Qur'an and the position of the Holy Prophet of Islam", Ayeneh Marefat, 19, 70, 2020, 105-128. magiran.com/p2102607
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال