ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Mitra Zabihi, Ava Safaroghli Azar, Ahmad Gharehbaghian, Mehdi Allahbakhshian Farsani, Davood Bashash , (2019). CDK Blockade Using AT7519 Suppresses Acute Myeloid Leukemia Cell Survival through the Inhibition of Autophagy and Intensifies the Anti-leukemic Effect of Arsenic Trioxide, Iranian Journal of Pharmaceutical Research, 18(4), 119-131. magiran.com/p2102663
Mitra Zabihi, Ava Safaroghli Azar, Ahmad Gharehbaghian, Mehdi Allahbakhshian Farsani, Davood Bashash , CDK Blockade Using AT7519 Suppresses Acute Myeloid Leukemia Cell Survival through the Inhibition of Autophagy and Intensifies the Anti-leukemic Effect of Arsenic Trioxide, Iranian Journal of Pharmaceutical Research, 2019; 18(4): 119-131. magiran.com/p2102663
Mitra Zabihi, Ava Safaroghli Azar, Ahmad Gharehbaghian, Mehdi Allahbakhshian Farsani, Davood Bashash , "CDK Blockade Using AT7519 Suppresses Acute Myeloid Leukemia Cell Survival through the Inhibition of Autophagy and Intensifies the Anti-leukemic Effect of Arsenic Trioxide", Iranian Journal of Pharmaceutical Research 18, no.4 (2019): 119-131. magiran.com/p2102663
Mitra Zabihi, Ava Safaroghli Azar, Ahmad Gharehbaghian, Mehdi Allahbakhshian Farsani, Davood Bashash , (2019). 'CDK Blockade Using AT7519 Suppresses Acute Myeloid Leukemia Cell Survival through the Inhibition of Autophagy and Intensifies the Anti-leukemic Effect of Arsenic Trioxide', Iranian Journal of Pharmaceutical Research, 18(4), pp.119-131. magiran.com/p2102663
Mitra Zabihi; Ava Safaroghli Azar; Ahmad Gharehbaghian; Mehdi Allahbakhshian Farsani; Davood Bashash . "CDK Blockade Using AT7519 Suppresses Acute Myeloid Leukemia Cell Survival through the Inhibition of Autophagy and Intensifies the Anti-leukemic Effect of Arsenic Trioxide", Iranian Journal of Pharmaceutical Research, 18, 4, 2019, 119-131. magiran.com/p2102663
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال