ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عبدالحسین شیروی، علیرضا ابراهیمی، (1398). ایجاد نظام حقوقی ریلی واحد، گامی ضروری در جهت توسعه حمل ونقل‏ های بین المللی کالا، مجله حقوق خصوصی، 16(35)، 195-223. magiran.com/p2102689
Abdolhossein Shiravi , Alireza Ebrahimi, (2019). Establishment of unified Railway Legal System; a Necessary Step towards Development of International Transportation of Goods, Private Law, 16(35), 195-223. magiran.com/p2102689
عبدالحسین شیروی، علیرضا ابراهیمی، ایجاد نظام حقوقی ریلی واحد، گامی ضروری در جهت توسعه حمل ونقل‏ های بین المللی کالا. مجله حقوق خصوصی، 1398؛ 16(35): 195-223. magiran.com/p2102689
Abdolhossein Shiravi , Alireza Ebrahimi, Establishment of unified Railway Legal System; a Necessary Step towards Development of International Transportation of Goods, Private Law, 2019; 16(35): 195-223. magiran.com/p2102689
عبدالحسین شیروی، علیرضا ابراهیمی، "ایجاد نظام حقوقی ریلی واحد، گامی ضروری در جهت توسعه حمل ونقل‏ های بین المللی کالا"، مجله حقوق خصوصی 16، شماره 35 (1398): 195-223. magiran.com/p2102689
Abdolhossein Shiravi , Alireza Ebrahimi, "Establishment of unified Railway Legal System; a Necessary Step towards Development of International Transportation of Goods", Private Law 16, no.35 (2019): 195-223. magiran.com/p2102689
عبدالحسین شیروی، علیرضا ابراهیمی، (1398). 'ایجاد نظام حقوقی ریلی واحد، گامی ضروری در جهت توسعه حمل ونقل‏ های بین المللی کالا'، مجله حقوق خصوصی، 16(35)، صص.195-223. magiran.com/p2102689
Abdolhossein Shiravi , Alireza Ebrahimi, (2019). 'Establishment of unified Railway Legal System; a Necessary Step towards Development of International Transportation of Goods', Private Law, 16(35), pp.195-223. magiran.com/p2102689
عبدالحسین شیروی؛ علیرضا ابراهیمی. "ایجاد نظام حقوقی ریلی واحد، گامی ضروری در جهت توسعه حمل ونقل‏ های بین المللی کالا". مجله حقوق خصوصی، 16 ،35 ، 1398، 195-223. magiran.com/p2102689
Abdolhossein Shiravi ; Alireza Ebrahimi. "Establishment of unified Railway Legal System; a Necessary Step towards Development of International Transportation of Goods", Private Law, 16, 35, 2019, 195-223. magiran.com/p2102689
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال