ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علیرضا لطفی دودران، حبیب اسدی، مظفر باشکوه، (1398). امکان صدور حکم به خسارت تنبیهی از سوی نهادهای داوری در نظام ‏های حقوقی ایالات متحده امریکا و ایران، مجله حقوق خصوصی، 16(35)، 345-367. magiran.com/p2102695
Alireza Lotfi Dodaran, Habib Asadi , Mozaffar Bashokouh, (2019). Comparative Study of Possibility of Punitive Damage Verdict issuance by Arbitration Institutions in the United States and Iranian Law, Private Law, 16(35), 345-367. magiran.com/p2102695
علیرضا لطفی دودران، حبیب اسدی، مظفر باشکوه، امکان صدور حکم به خسارت تنبیهی از سوی نهادهای داوری در نظام ‏های حقوقی ایالات متحده امریکا و ایران. مجله حقوق خصوصی، 1398؛ 16(35): 345-367. magiran.com/p2102695
Alireza Lotfi Dodaran, Habib Asadi , Mozaffar Bashokouh, Comparative Study of Possibility of Punitive Damage Verdict issuance by Arbitration Institutions in the United States and Iranian Law, Private Law, 2019; 16(35): 345-367. magiran.com/p2102695
علیرضا لطفی دودران، حبیب اسدی، مظفر باشکوه، "امکان صدور حکم به خسارت تنبیهی از سوی نهادهای داوری در نظام ‏های حقوقی ایالات متحده امریکا و ایران"، مجله حقوق خصوصی 16، شماره 35 (1398): 345-367. magiran.com/p2102695
Alireza Lotfi Dodaran, Habib Asadi , Mozaffar Bashokouh, "Comparative Study of Possibility of Punitive Damage Verdict issuance by Arbitration Institutions in the United States and Iranian Law", Private Law 16, no.35 (2019): 345-367. magiran.com/p2102695
علیرضا لطفی دودران، حبیب اسدی، مظفر باشکوه، (1398). 'امکان صدور حکم به خسارت تنبیهی از سوی نهادهای داوری در نظام ‏های حقوقی ایالات متحده امریکا و ایران'، مجله حقوق خصوصی، 16(35)، صص.345-367. magiran.com/p2102695
Alireza Lotfi Dodaran, Habib Asadi , Mozaffar Bashokouh, (2019). 'Comparative Study of Possibility of Punitive Damage Verdict issuance by Arbitration Institutions in the United States and Iranian Law', Private Law, 16(35), pp.345-367. magiran.com/p2102695
علیرضا لطفی دودران؛ حبیب اسدی؛ مظفر باشکوه. "امکان صدور حکم به خسارت تنبیهی از سوی نهادهای داوری در نظام ‏های حقوقی ایالات متحده امریکا و ایران". مجله حقوق خصوصی، 16 ،35 ، 1398، 345-367. magiran.com/p2102695
Alireza Lotfi Dodaran; Habib Asadi ; Mozaffar Bashokouh. "Comparative Study of Possibility of Punitive Damage Verdict issuance by Arbitration Institutions in the United States and Iranian Law", Private Law, 16, 35, 2019, 345-367. magiran.com/p2102695
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال