ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مرجان بهمنی باب اناری، علیرضا عالی پناه، (1398). ریسک استفاده از قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و روش مدیریت آن، مجله حقوق خصوصی، 16(35)، 369-388. magiran.com/p2102696
Marjan Bahmani Bab Anari , Alireza Alipanah, (2019). The Risk of Public Private Partnership Contracts in the Field of Information and Communication Technology and its Management Method, Private Law, 16(35), 369-388. magiran.com/p2102696
مرجان بهمنی باب اناری، علیرضا عالی پناه، ریسک استفاده از قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و روش مدیریت آن. مجله حقوق خصوصی، 1398؛ 16(35): 369-388. magiran.com/p2102696
Marjan Bahmani Bab Anari , Alireza Alipanah, The Risk of Public Private Partnership Contracts in the Field of Information and Communication Technology and its Management Method, Private Law, 2019; 16(35): 369-388. magiran.com/p2102696
مرجان بهمنی باب اناری، علیرضا عالی پناه، "ریسک استفاده از قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و روش مدیریت آن"، مجله حقوق خصوصی 16، شماره 35 (1398): 369-388. magiran.com/p2102696
Marjan Bahmani Bab Anari , Alireza Alipanah, "The Risk of Public Private Partnership Contracts in the Field of Information and Communication Technology and its Management Method", Private Law 16, no.35 (2019): 369-388. magiran.com/p2102696
مرجان بهمنی باب اناری، علیرضا عالی پناه، (1398). 'ریسک استفاده از قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و روش مدیریت آن'، مجله حقوق خصوصی، 16(35)، صص.369-388. magiran.com/p2102696
Marjan Bahmani Bab Anari , Alireza Alipanah, (2019). 'The Risk of Public Private Partnership Contracts in the Field of Information and Communication Technology and its Management Method', Private Law, 16(35), pp.369-388. magiran.com/p2102696
مرجان بهمنی باب اناری؛ علیرضا عالی پناه. "ریسک استفاده از قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و روش مدیریت آن". مجله حقوق خصوصی، 16 ،35 ، 1398، 369-388. magiran.com/p2102696
Marjan Bahmani Bab Anari ; Alireza Alipanah. "The Risk of Public Private Partnership Contracts in the Field of Information and Communication Technology and its Management Method", Private Law, 16, 35, 2019, 369-388. magiran.com/p2102696
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال