ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مجید سربازیان، سیدرضا هاشمی، مذکور صالحی، (1398). آثار صدور قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا در داوری تجاری بین المللی، مجله حقوق خصوصی، 16(35)، 389-411. magiran.com/p2102697
Majid Sarbazian , SeyyedReza Hashemi, Mazkour Salehi, (2019). Effects of Anti-Suit Injunction in International Commercial Arbitration, Private Law, 16(35), 389-411. magiran.com/p2102697
مجید سربازیان، سیدرضا هاشمی، مذکور صالحی، آثار صدور قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا در داوری تجاری بین المللی. مجله حقوق خصوصی، 1398؛ 16(35): 389-411. magiran.com/p2102697
Majid Sarbazian , SeyyedReza Hashemi, Mazkour Salehi, Effects of Anti-Suit Injunction in International Commercial Arbitration, Private Law, 2019; 16(35): 389-411. magiran.com/p2102697
مجید سربازیان، سیدرضا هاشمی، مذکور صالحی، "آثار صدور قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا در داوری تجاری بین المللی"، مجله حقوق خصوصی 16، شماره 35 (1398): 389-411. magiran.com/p2102697
Majid Sarbazian , SeyyedReza Hashemi, Mazkour Salehi, "Effects of Anti-Suit Injunction in International Commercial Arbitration", Private Law 16, no.35 (2019): 389-411. magiran.com/p2102697
مجید سربازیان، سیدرضا هاشمی، مذکور صالحی، (1398). 'آثار صدور قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا در داوری تجاری بین المللی'، مجله حقوق خصوصی، 16(35)، صص.389-411. magiran.com/p2102697
Majid Sarbazian , SeyyedReza Hashemi, Mazkour Salehi, (2019). 'Effects of Anti-Suit Injunction in International Commercial Arbitration', Private Law, 16(35), pp.389-411. magiran.com/p2102697
مجید سربازیان؛ سیدرضا هاشمی؛ مذکور صالحی. "آثار صدور قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا در داوری تجاری بین المللی". مجله حقوق خصوصی، 16 ،35 ، 1398، 389-411. magiran.com/p2102697
Majid Sarbazian ; SeyyedReza Hashemi; Mazkour Salehi. "Effects of Anti-Suit Injunction in International Commercial Arbitration", Private Law, 16, 35, 2019, 389-411. magiran.com/p2102697
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال