ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی اکبر فرحزادی، مهدی ناصر، (1398). سازوکار جبران جمعی خسارات ناشی از نقض قواعد امنیتی آیین نامه عمومی حفاظت از اطلاعات اتحادیه اروپا و امکان سنجی اجرای آن در حقوق ایران، مجله حقوق خصوصی، 16(35)، 413-433. magiran.com/p2102698
Aliakbar Farahzadi , Mahdi Naser, (2019). Mechanism of Collective Compensation for Damages Arising from Breach of Security Rules of the EU General Data Protection Regulation and its Application Feasibility in Iranian Law, Private Law, 16(35), 413-433. magiran.com/p2102698
علی اکبر فرحزادی، مهدی ناصر، سازوکار جبران جمعی خسارات ناشی از نقض قواعد امنیتی آیین نامه عمومی حفاظت از اطلاعات اتحادیه اروپا و امکان سنجی اجرای آن در حقوق ایران. مجله حقوق خصوصی، 1398؛ 16(35): 413-433. magiran.com/p2102698
Aliakbar Farahzadi , Mahdi Naser, Mechanism of Collective Compensation for Damages Arising from Breach of Security Rules of the EU General Data Protection Regulation and its Application Feasibility in Iranian Law, Private Law, 2019; 16(35): 413-433. magiran.com/p2102698
علی اکبر فرحزادی، مهدی ناصر، "سازوکار جبران جمعی خسارات ناشی از نقض قواعد امنیتی آیین نامه عمومی حفاظت از اطلاعات اتحادیه اروپا و امکان سنجی اجرای آن در حقوق ایران"، مجله حقوق خصوصی 16، شماره 35 (1398): 413-433. magiran.com/p2102698
Aliakbar Farahzadi , Mahdi Naser, "Mechanism of Collective Compensation for Damages Arising from Breach of Security Rules of the EU General Data Protection Regulation and its Application Feasibility in Iranian Law", Private Law 16, no.35 (2019): 413-433. magiran.com/p2102698
علی اکبر فرحزادی، مهدی ناصر، (1398). 'سازوکار جبران جمعی خسارات ناشی از نقض قواعد امنیتی آیین نامه عمومی حفاظت از اطلاعات اتحادیه اروپا و امکان سنجی اجرای آن در حقوق ایران'، مجله حقوق خصوصی، 16(35)، صص.413-433. magiran.com/p2102698
Aliakbar Farahzadi , Mahdi Naser, (2019). 'Mechanism of Collective Compensation for Damages Arising from Breach of Security Rules of the EU General Data Protection Regulation and its Application Feasibility in Iranian Law', Private Law, 16(35), pp.413-433. magiran.com/p2102698
علی اکبر فرحزادی؛ مهدی ناصر. "سازوکار جبران جمعی خسارات ناشی از نقض قواعد امنیتی آیین نامه عمومی حفاظت از اطلاعات اتحادیه اروپا و امکان سنجی اجرای آن در حقوق ایران". مجله حقوق خصوصی، 16 ،35 ، 1398، 413-433. magiran.com/p2102698
Aliakbar Farahzadi ; Mahdi Naser. "Mechanism of Collective Compensation for Damages Arising from Breach of Security Rules of the EU General Data Protection Regulation and its Application Feasibility in Iranian Law", Private Law, 16, 35, 2019, 413-433. magiran.com/p2102698
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال