ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Mohammad Mahboubi, Mona Zamanian Azodi, Mostafa Rezaei Tavirani, Vahid Mansouri, Nayeb Ali Ahmadi, Mostafa Hamdieh, Majid Rezaei Tavirani , Bahar Naghavi Gargari, (2018). Protein-Protein Interaction Analysis of Common Top Genes in Obsessive-Compulsive disorder (OCD) and Schizophrenia: Towards New Drug Approach, Iranian Journal of Pharmaceutical Research, 17(4), 173-186. magiran.com/p2102722
Mohammad Mahboubi, Mona Zamanian Azodi, Mostafa Rezaei Tavirani, Vahid Mansouri, Nayeb Ali Ahmadi, Mostafa Hamdieh, Majid Rezaei Tavirani , Bahar Naghavi Gargari, Protein-Protein Interaction Analysis of Common Top Genes in Obsessive-Compulsive disorder (OCD) and Schizophrenia: Towards New Drug Approach, Iranian Journal of Pharmaceutical Research, 2018; 17(4): 173-186. magiran.com/p2102722
Mohammad Mahboubi, Mona Zamanian Azodi, Mostafa Rezaei Tavirani, Vahid Mansouri, Nayeb Ali Ahmadi, Mostafa Hamdieh, Majid Rezaei Tavirani , Bahar Naghavi Gargari, "Protein-Protein Interaction Analysis of Common Top Genes in Obsessive-Compulsive disorder (OCD) and Schizophrenia: Towards New Drug Approach", Iranian Journal of Pharmaceutical Research 17, no.4 (2018): 173-186. magiran.com/p2102722
Mohammad Mahboubi, Mona Zamanian Azodi, Mostafa Rezaei Tavirani, Vahid Mansouri, Nayeb Ali Ahmadi, Mostafa Hamdieh, Majid Rezaei Tavirani , Bahar Naghavi Gargari, (2018). 'Protein-Protein Interaction Analysis of Common Top Genes in Obsessive-Compulsive disorder (OCD) and Schizophrenia: Towards New Drug Approach', Iranian Journal of Pharmaceutical Research, 17(4), pp.173-186. magiran.com/p2102722
Mohammad Mahboubi; Mona Zamanian Azodi; Mostafa Rezaei Tavirani; Vahid Mansouri; Nayeb Ali Ahmadi; Mostafa Hamdieh; Majid Rezaei Tavirani ; Bahar Naghavi Gargari. "Protein-Protein Interaction Analysis of Common Top Genes in Obsessive-Compulsive disorder (OCD) and Schizophrenia: Towards New Drug Approach", Iranian Journal of Pharmaceutical Research, 17, 4, 2018, 173-186. magiran.com/p2102722
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال