ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Reza Mosaed, Mehrdad Haghighi, Mehran Kouchek, MirMohammad Miri, Sara Salarian, Seyedpouzhia Shojaei, Abdolreza Javadi, Saeed Taheri, Pardis Nazirzadeh, Masoumeh Foroumand, Mohammad Sistanizad , (2018). Interim study: Comparison of safety and efficacy of Levofloxacin plus Colistin regimen with Levofloxacin plus high dose Ampicillin/Sulbactam infusion in treatment of Ventilator-Associated Pneumonia due to multi drug resistant Acinetobacte, Iranian Journal of Pharmaceutical Research, 17(4), 206-213. magiran.com/p2102725
Reza Mosaed, Mehrdad Haghighi, Mehran Kouchek, MirMohammad Miri, Sara Salarian, Seyedpouzhia Shojaei, Abdolreza Javadi, Saeed Taheri, Pardis Nazirzadeh, Masoumeh Foroumand, Mohammad Sistanizad , Interim study: Comparison of safety and efficacy of Levofloxacin plus Colistin regimen with Levofloxacin plus high dose Ampicillin/Sulbactam infusion in treatment of Ventilator-Associated Pneumonia due to multi drug resistant Acinetobacte, Iranian Journal of Pharmaceutical Research, 2018; 17(4): 206-213. magiran.com/p2102725
Reza Mosaed, Mehrdad Haghighi, Mehran Kouchek, MirMohammad Miri, Sara Salarian, Seyedpouzhia Shojaei, Abdolreza Javadi, Saeed Taheri, Pardis Nazirzadeh, Masoumeh Foroumand, Mohammad Sistanizad , "Interim study: Comparison of safety and efficacy of Levofloxacin plus Colistin regimen with Levofloxacin plus high dose Ampicillin/Sulbactam infusion in treatment of Ventilator-Associated Pneumonia due to multi drug resistant Acinetobacte", Iranian Journal of Pharmaceutical Research 17, no.4 (2018): 206-213. magiran.com/p2102725
Reza Mosaed, Mehrdad Haghighi, Mehran Kouchek, MirMohammad Miri, Sara Salarian, Seyedpouzhia Shojaei, Abdolreza Javadi, Saeed Taheri, Pardis Nazirzadeh, Masoumeh Foroumand, Mohammad Sistanizad , (2018). 'Interim study: Comparison of safety and efficacy of Levofloxacin plus Colistin regimen with Levofloxacin plus high dose Ampicillin/Sulbactam infusion in treatment of Ventilator-Associated Pneumonia due to multi drug resistant Acinetobacte', Iranian Journal of Pharmaceutical Research, 17(4), pp.206-213. magiran.com/p2102725
Reza Mosaed; Mehrdad Haghighi; Mehran Kouchek; MirMohammad Miri; Sara Salarian; Seyedpouzhia Shojaei; Abdolreza Javadi; Saeed Taheri; Pardis Nazirzadeh; Masoumeh Foroumand; Mohammad Sistanizad . "Interim study: Comparison of safety and efficacy of Levofloxacin plus Colistin regimen with Levofloxacin plus high dose Ampicillin/Sulbactam infusion in treatment of Ventilator-Associated Pneumonia due to multi drug resistant Acinetobacte", Iranian Journal of Pharmaceutical Research, 17, 4, 2018, 206-213. magiran.com/p2102725
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال