ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی رضائی، مجید سربازیان، (1398). معیار ارزیابی نتایج حاصل از مطالعات و پژوهش های علمی در نظام حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی، داوری های سرمایه گذاری و مقررات داوری ایران، فصلنامه مطالعات حقوقی، 11(4)، 127-163. magiran.com/p2102750
Ali Rezaee, Majid Sarbazian, (2019). Standard of Review on Scientific Truths in the WTO Dispute Settlement System and Investment Arbitrations, Legal Studies, 11(4), 127-163. magiran.com/p2102750
علی رضائی، مجید سربازیان، معیار ارزیابی نتایج حاصل از مطالعات و پژوهش های علمی در نظام حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی، داوری های سرمایه گذاری و مقررات داوری ایران. فصلنامه مطالعات حقوقی، 1398؛ 11(4): 127-163. magiran.com/p2102750
Ali Rezaee, Majid Sarbazian, Standard of Review on Scientific Truths in the WTO Dispute Settlement System and Investment Arbitrations, Legal Studies, 2019; 11(4): 127-163. magiran.com/p2102750
علی رضائی، مجید سربازیان، "معیار ارزیابی نتایج حاصل از مطالعات و پژوهش های علمی در نظام حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی، داوری های سرمایه گذاری و مقررات داوری ایران"، فصلنامه مطالعات حقوقی 11، شماره 4 (1398): 127-163. magiran.com/p2102750
Ali Rezaee, Majid Sarbazian, "Standard of Review on Scientific Truths in the WTO Dispute Settlement System and Investment Arbitrations", Legal Studies 11, no.4 (2019): 127-163. magiran.com/p2102750
علی رضائی، مجید سربازیان، (1398). 'معیار ارزیابی نتایج حاصل از مطالعات و پژوهش های علمی در نظام حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی، داوری های سرمایه گذاری و مقررات داوری ایران'، فصلنامه مطالعات حقوقی، 11(4)، صص.127-163. magiran.com/p2102750
Ali Rezaee, Majid Sarbazian, (2019). 'Standard of Review on Scientific Truths in the WTO Dispute Settlement System and Investment Arbitrations', Legal Studies, 11(4), pp.127-163. magiran.com/p2102750
علی رضائی؛ مجید سربازیان. "معیار ارزیابی نتایج حاصل از مطالعات و پژوهش های علمی در نظام حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی، داوری های سرمایه گذاری و مقررات داوری ایران". فصلنامه مطالعات حقوقی، 11 ،4 ، 1398، 127-163. magiran.com/p2102750
Ali Rezaee; Majid Sarbazian. "Standard of Review on Scientific Truths in the WTO Dispute Settlement System and Investment Arbitrations", Legal Studies, 11, 4, 2019, 127-163. magiran.com/p2102750
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال