ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
احمد موحد، حسن محمدی، زهره عباسی، (1398). رابطه ابعاد نگرش به نماز با رضایت و معنا در زندگی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر قاین، مجله فیض، 23(7)، 727-734. magiran.com/p2102880
Ahmad Movahed, Hasan Mohammadi, Zohreh Abbasi, (2020). The relation of the attitude dimensions to prayer with the life satisfaction and meaning in life in female students of Qayen high school, Feyz, 23(7), 727-734. magiran.com/p2102880
احمد موحد، حسن محمدی، زهره عباسی، رابطه ابعاد نگرش به نماز با رضایت و معنا در زندگی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر قاین. مجله فیض، 1398؛ 23(7): 727-734. magiran.com/p2102880
Ahmad Movahed, Hasan Mohammadi, Zohreh Abbasi, The relation of the attitude dimensions to prayer with the life satisfaction and meaning in life in female students of Qayen high school, Feyz, 2020; 23(7): 727-734. magiran.com/p2102880
احمد موحد، حسن محمدی، زهره عباسی، "رابطه ابعاد نگرش به نماز با رضایت و معنا در زندگی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر قاین"، مجله فیض 23، شماره 7 (1398): 727-734. magiran.com/p2102880
Ahmad Movahed, Hasan Mohammadi, Zohreh Abbasi, "The relation of the attitude dimensions to prayer with the life satisfaction and meaning in life in female students of Qayen high school", Feyz 23, no.7 (2020): 727-734. magiran.com/p2102880
احمد موحد، حسن محمدی، زهره عباسی، (1398). 'رابطه ابعاد نگرش به نماز با رضایت و معنا در زندگی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر قاین'، مجله فیض، 23(7)، صص.727-734. magiran.com/p2102880
Ahmad Movahed, Hasan Mohammadi, Zohreh Abbasi, (2020). 'The relation of the attitude dimensions to prayer with the life satisfaction and meaning in life in female students of Qayen high school', Feyz, 23(7), pp.727-734. magiran.com/p2102880
احمد موحد؛ حسن محمدی؛ زهره عباسی. "رابطه ابعاد نگرش به نماز با رضایت و معنا در زندگی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر قاین". مجله فیض، 23 ،7 ، 1398، 727-734. magiran.com/p2102880
Ahmad Movahed; Hasan Mohammadi; Zohreh Abbasi. "The relation of the attitude dimensions to prayer with the life satisfaction and meaning in life in female students of Qayen high school", Feyz, 23, 7, 2020, 727-734. magiran.com/p2102880
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال