ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهره میرکازهی ریگی، مهین تفضلی، حسین کریمی مونقی، علی تقی پور، (1398). تاثیر راهبرد یادگیری تاملی بر ارتقاء مهارت تفکر انتقادی در دانشجویان مامایی، مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد، 14(4)، 245-255. magiran.com/p2102905
Zohreh Mirkazehi Rigi, Mahin Tafazoli, Hossien Karimi Moonaghi, Ali Taghipour, (2020). The education effect based on Reflective Education on critical thinking skills of midwifery students, The Journal of Medical Education and Development, 14(4), 245-255. magiran.com/p2102905
زهره میرکازهی ریگی، مهین تفضلی، حسین کریمی مونقی، علی تقی پور، تاثیر راهبرد یادگیری تاملی بر ارتقاء مهارت تفکر انتقادی در دانشجویان مامایی. مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد، 1398؛ 14(4): 245-255. magiran.com/p2102905
Zohreh Mirkazehi Rigi, Mahin Tafazoli, Hossien Karimi Moonaghi, Ali Taghipour, The education effect based on Reflective Education on critical thinking skills of midwifery students, The Journal of Medical Education and Development, 2020; 14(4): 245-255. magiran.com/p2102905
زهره میرکازهی ریگی، مهین تفضلی، حسین کریمی مونقی، علی تقی پور، "تاثیر راهبرد یادگیری تاملی بر ارتقاء مهارت تفکر انتقادی در دانشجویان مامایی"، مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد 14، شماره 4 (1398): 245-255. magiran.com/p2102905
Zohreh Mirkazehi Rigi, Mahin Tafazoli, Hossien Karimi Moonaghi, Ali Taghipour, "The education effect based on Reflective Education on critical thinking skills of midwifery students", The Journal of Medical Education and Development 14, no.4 (2020): 245-255. magiran.com/p2102905
زهره میرکازهی ریگی، مهین تفضلی، حسین کریمی مونقی، علی تقی پور، (1398). 'تاثیر راهبرد یادگیری تاملی بر ارتقاء مهارت تفکر انتقادی در دانشجویان مامایی'، مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد، 14(4)، صص.245-255. magiran.com/p2102905
Zohreh Mirkazehi Rigi, Mahin Tafazoli, Hossien Karimi Moonaghi, Ali Taghipour, (2020). 'The education effect based on Reflective Education on critical thinking skills of midwifery students', The Journal of Medical Education and Development, 14(4), pp.245-255. magiran.com/p2102905
زهره میرکازهی ریگی؛ مهین تفضلی؛ حسین کریمی مونقی؛ علی تقی پور. "تاثیر راهبرد یادگیری تاملی بر ارتقاء مهارت تفکر انتقادی در دانشجویان مامایی". مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد، 14 ،4 ، 1398، 245-255. magiran.com/p2102905
Zohreh Mirkazehi Rigi; Mahin Tafazoli; Hossien Karimi Moonaghi; Ali Taghipour. "The education effect based on Reflective Education on critical thinking skills of midwifery students", The Journal of Medical Education and Development, 14, 4, 2020, 245-255. magiran.com/p2102905
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال