ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرهاد اصغری، علی صیادی، رضا قاسمی جوبنه، ایمان بهاروند، (1398). نقش میانجی آمیختگی شناختی در رابطه بین ذهن آگاهی و اضطراب امتحان دانشجویان دختر مقطع کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد، 14(4)، 256-269. magiran.com/p2102906
Farhad Asghari, Ali Sayadi, Reza Ghasemi Jobaneh, Iman Baharvand, (2020). Mediating role of Cognitive Fusion in the Relationship of Mindfulness and Test Anxiety among Female Undergraduate Students of Shahid Chamran University of Ahvaz, The Journal of Medical Education and Development, 14(4), 256-269. magiran.com/p2102906
فرهاد اصغری، علی صیادی، رضا قاسمی جوبنه، ایمان بهاروند، نقش میانجی آمیختگی شناختی در رابطه بین ذهن آگاهی و اضطراب امتحان دانشجویان دختر مقطع کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز. مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد، 1398؛ 14(4): 256-269. magiran.com/p2102906
Farhad Asghari, Ali Sayadi, Reza Ghasemi Jobaneh, Iman Baharvand, Mediating role of Cognitive Fusion in the Relationship of Mindfulness and Test Anxiety among Female Undergraduate Students of Shahid Chamran University of Ahvaz, The Journal of Medical Education and Development, 2020; 14(4): 256-269. magiran.com/p2102906
فرهاد اصغری، علی صیادی، رضا قاسمی جوبنه، ایمان بهاروند، "نقش میانجی آمیختگی شناختی در رابطه بین ذهن آگاهی و اضطراب امتحان دانشجویان دختر مقطع کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز"، مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد 14، شماره 4 (1398): 256-269. magiran.com/p2102906
Farhad Asghari, Ali Sayadi, Reza Ghasemi Jobaneh, Iman Baharvand, "Mediating role of Cognitive Fusion in the Relationship of Mindfulness and Test Anxiety among Female Undergraduate Students of Shahid Chamran University of Ahvaz", The Journal of Medical Education and Development 14, no.4 (2020): 256-269. magiran.com/p2102906
فرهاد اصغری، علی صیادی، رضا قاسمی جوبنه، ایمان بهاروند، (1398). 'نقش میانجی آمیختگی شناختی در رابطه بین ذهن آگاهی و اضطراب امتحان دانشجویان دختر مقطع کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز'، مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد، 14(4)، صص.256-269. magiran.com/p2102906
Farhad Asghari, Ali Sayadi, Reza Ghasemi Jobaneh, Iman Baharvand, (2020). 'Mediating role of Cognitive Fusion in the Relationship of Mindfulness and Test Anxiety among Female Undergraduate Students of Shahid Chamran University of Ahvaz', The Journal of Medical Education and Development, 14(4), pp.256-269. magiran.com/p2102906
فرهاد اصغری؛ علی صیادی؛ رضا قاسمی جوبنه؛ ایمان بهاروند. "نقش میانجی آمیختگی شناختی در رابطه بین ذهن آگاهی و اضطراب امتحان دانشجویان دختر مقطع کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز". مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد، 14 ،4 ، 1398، 256-269. magiran.com/p2102906
Farhad Asghari; Ali Sayadi; Reza Ghasemi Jobaneh; Iman Baharvand. "Mediating role of Cognitive Fusion in the Relationship of Mindfulness and Test Anxiety among Female Undergraduate Students of Shahid Chamran University of Ahvaz", The Journal of Medical Education and Development, 14, 4, 2020, 256-269. magiran.com/p2102906
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال