ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مرضیه معراجی، ریحانه نوروزی اول، پرویز معروضی، زهرا مرشدلو، سانازسادات محمودیان، (1398). ارزیابی نگرش دانشجویان دانشکده علوم پیراپزشکی مشهد به تلفن همراه در فعالیت های آموزشی و میزان بکارگیری آن، مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد، 14(4)، 307-315. magiran.com/p2102910
Marzieh Meraji, Reyhane Nourouziaval, Parviz Marouzi, Zahra Morshedlo, Sanaz Sadat Mahmoodian, (2020). Evaluating Students’ attitudes and usage e of mobile in educational activities at Paramedical Sciences School, The Journal of Medical Education and Development, 14(4), 307-315. magiran.com/p2102910
مرضیه معراجی، ریحانه نوروزی اول، پرویز معروضی، زهرا مرشدلو، سانازسادات محمودیان، ارزیابی نگرش دانشجویان دانشکده علوم پیراپزشکی مشهد به تلفن همراه در فعالیت های آموزشی و میزان بکارگیری آن. مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد، 1398؛ 14(4): 307-315. magiran.com/p2102910
Marzieh Meraji, Reyhane Nourouziaval, Parviz Marouzi, Zahra Morshedlo, Sanaz Sadat Mahmoodian, Evaluating Students’ attitudes and usage e of mobile in educational activities at Paramedical Sciences School, The Journal of Medical Education and Development, 2020; 14(4): 307-315. magiran.com/p2102910
مرضیه معراجی، ریحانه نوروزی اول، پرویز معروضی، زهرا مرشدلو، سانازسادات محمودیان، "ارزیابی نگرش دانشجویان دانشکده علوم پیراپزشکی مشهد به تلفن همراه در فعالیت های آموزشی و میزان بکارگیری آن"، مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد 14، شماره 4 (1398): 307-315. magiran.com/p2102910
Marzieh Meraji, Reyhane Nourouziaval, Parviz Marouzi, Zahra Morshedlo, Sanaz Sadat Mahmoodian, "Evaluating Students’ attitudes and usage e of mobile in educational activities at Paramedical Sciences School", The Journal of Medical Education and Development 14, no.4 (2020): 307-315. magiran.com/p2102910
مرضیه معراجی، ریحانه نوروزی اول، پرویز معروضی، زهرا مرشدلو، سانازسادات محمودیان، (1398). 'ارزیابی نگرش دانشجویان دانشکده علوم پیراپزشکی مشهد به تلفن همراه در فعالیت های آموزشی و میزان بکارگیری آن'، مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد، 14(4)، صص.307-315. magiran.com/p2102910
Marzieh Meraji, Reyhane Nourouziaval, Parviz Marouzi, Zahra Morshedlo, Sanaz Sadat Mahmoodian, (2020). 'Evaluating Students’ attitudes and usage e of mobile in educational activities at Paramedical Sciences School', The Journal of Medical Education and Development, 14(4), pp.307-315. magiran.com/p2102910
مرضیه معراجی؛ ریحانه نوروزی اول؛ پرویز معروضی؛ زهرا مرشدلو؛ سانازسادات محمودیان. "ارزیابی نگرش دانشجویان دانشکده علوم پیراپزشکی مشهد به تلفن همراه در فعالیت های آموزشی و میزان بکارگیری آن". مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد، 14 ،4 ، 1398، 307-315. magiran.com/p2102910
Marzieh Meraji; Reyhane Nourouziaval; Parviz Marouzi; Zahra Morshedlo; Sanaz Sadat Mahmoodian. "Evaluating Students’ attitudes and usage e of mobile in educational activities at Paramedical Sciences School", The Journal of Medical Education and Development, 14, 4, 2020, 307-315. magiran.com/p2102910
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال