ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسن خجسته باقرزاده، سیاوش صلواتیان، محسن فینی زاده بیدگلی، (1398). شناسایی راه های ارتقاء جایگاه رسانه ملی در سپهر رسانه ای کشور با تاکید بر شبکه های تلویزیونی فارسی زبان، فصلنامه رسانه های دیداری و شنیداری، 13(32)، 7-32. magiran.com/p2102965
Hasan Khojasteh Bagherzadeh, Siavash Salavatian, Mohsen Fi BIDGOLI , (2020). Competitive Solutions for Promoting the Standing Point of IRIB in Media Sphere of the Country (Emphasis on Persian-Language TV Networks), Scientific Journal of Audio - Visual Media, 13(32), 7-32. magiran.com/p2102965
حسن خجسته باقرزاده، سیاوش صلواتیان، محسن فینی زاده بیدگلی، شناسایی راه های ارتقاء جایگاه رسانه ملی در سپهر رسانه ای کشور با تاکید بر شبکه های تلویزیونی فارسی زبان. فصلنامه رسانه های دیداری و شنیداری، 1398؛ 13(32): 7-32. magiran.com/p2102965
Hasan Khojasteh Bagherzadeh, Siavash Salavatian, Mohsen Fi BIDGOLI , Competitive Solutions for Promoting the Standing Point of IRIB in Media Sphere of the Country (Emphasis on Persian-Language TV Networks), Scientific Journal of Audio - Visual Media, 2020; 13(32): 7-32. magiran.com/p2102965
حسن خجسته باقرزاده، سیاوش صلواتیان، محسن فینی زاده بیدگلی، "شناسایی راه های ارتقاء جایگاه رسانه ملی در سپهر رسانه ای کشور با تاکید بر شبکه های تلویزیونی فارسی زبان"، فصلنامه رسانه های دیداری و شنیداری 13، شماره 32 (1398): 7-32. magiran.com/p2102965
Hasan Khojasteh Bagherzadeh, Siavash Salavatian, Mohsen Fi BIDGOLI , "Competitive Solutions for Promoting the Standing Point of IRIB in Media Sphere of the Country (Emphasis on Persian-Language TV Networks)", Scientific Journal of Audio - Visual Media 13, no.32 (2020): 7-32. magiran.com/p2102965
حسن خجسته باقرزاده، سیاوش صلواتیان، محسن فینی زاده بیدگلی، (1398). 'شناسایی راه های ارتقاء جایگاه رسانه ملی در سپهر رسانه ای کشور با تاکید بر شبکه های تلویزیونی فارسی زبان'، فصلنامه رسانه های دیداری و شنیداری، 13(32)، صص.7-32. magiran.com/p2102965
Hasan Khojasteh Bagherzadeh, Siavash Salavatian, Mohsen Fi BIDGOLI , (2020). 'Competitive Solutions for Promoting the Standing Point of IRIB in Media Sphere of the Country (Emphasis on Persian-Language TV Networks)', Scientific Journal of Audio - Visual Media, 13(32), pp.7-32. magiran.com/p2102965
حسن خجسته باقرزاده؛ سیاوش صلواتیان؛ محسن فینی زاده بیدگلی. "شناسایی راه های ارتقاء جایگاه رسانه ملی در سپهر رسانه ای کشور با تاکید بر شبکه های تلویزیونی فارسی زبان". فصلنامه رسانه های دیداری و شنیداری، 13 ،32 ، 1398، 7-32. magiran.com/p2102965
Hasan Khojasteh Bagherzadeh; Siavash Salavatian; Mohsen Fi BIDGOLI . "Competitive Solutions for Promoting the Standing Point of IRIB in Media Sphere of the Country (Emphasis on Persian-Language TV Networks)", Scientific Journal of Audio - Visual Media, 13, 32, 2020, 7-32. magiran.com/p2102965
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال