ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدرضا حسنایی، معصومه موگویی، (1398). مطالعه جنبه های آموزش غیر مستقیم و بهبود هوش هیجانی کودکان پیش دبستان در مجموعه انیمیشنی دورای جستجوگر، فصلنامه رسانه های دیداری و شنیداری، 13(32)، 79-108. magiran.com/p2102968
MohammadReza Hosnaei , Masumeh Mogoie, (2020). Study of Indirect Aspects of Education and Improving The Emotional Intelligence of Pre-school Children in the Dora the Explorer's Animation Series, Scientific Journal of Audio - Visual Media, 13(32), 79-108. magiran.com/p2102968
محمدرضا حسنایی، معصومه موگویی، مطالعه جنبه های آموزش غیر مستقیم و بهبود هوش هیجانی کودکان پیش دبستان در مجموعه انیمیشنی دورای جستجوگر. فصلنامه رسانه های دیداری و شنیداری، 1398؛ 13(32): 79-108. magiran.com/p2102968
MohammadReza Hosnaei , Masumeh Mogoie, Study of Indirect Aspects of Education and Improving The Emotional Intelligence of Pre-school Children in the Dora the Explorer's Animation Series, Scientific Journal of Audio - Visual Media, 2020; 13(32): 79-108. magiran.com/p2102968
محمدرضا حسنایی، معصومه موگویی، "مطالعه جنبه های آموزش غیر مستقیم و بهبود هوش هیجانی کودکان پیش دبستان در مجموعه انیمیشنی دورای جستجوگر"، فصلنامه رسانه های دیداری و شنیداری 13، شماره 32 (1398): 79-108. magiran.com/p2102968
MohammadReza Hosnaei , Masumeh Mogoie, "Study of Indirect Aspects of Education and Improving The Emotional Intelligence of Pre-school Children in the Dora the Explorer's Animation Series", Scientific Journal of Audio - Visual Media 13, no.32 (2020): 79-108. magiran.com/p2102968
محمدرضا حسنایی، معصومه موگویی، (1398). 'مطالعه جنبه های آموزش غیر مستقیم و بهبود هوش هیجانی کودکان پیش دبستان در مجموعه انیمیشنی دورای جستجوگر'، فصلنامه رسانه های دیداری و شنیداری، 13(32)، صص.79-108. magiran.com/p2102968
MohammadReza Hosnaei , Masumeh Mogoie, (2020). 'Study of Indirect Aspects of Education and Improving The Emotional Intelligence of Pre-school Children in the Dora the Explorer's Animation Series', Scientific Journal of Audio - Visual Media, 13(32), pp.79-108. magiran.com/p2102968
محمدرضا حسنایی؛ معصومه موگویی. "مطالعه جنبه های آموزش غیر مستقیم و بهبود هوش هیجانی کودکان پیش دبستان در مجموعه انیمیشنی دورای جستجوگر". فصلنامه رسانه های دیداری و شنیداری، 13 ،32 ، 1398، 79-108. magiran.com/p2102968
MohammadReza Hosnaei ; Masumeh Mogoie. "Study of Indirect Aspects of Education and Improving The Emotional Intelligence of Pre-school Children in the Dora the Explorer's Animation Series", Scientific Journal of Audio - Visual Media, 13, 32, 2020, 79-108. magiran.com/p2102968
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال