ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ابراهیم گودرزی، نعمت الله صفری فروشانی، سید محمدحسین مقدس نیان، (1398). بازخوانی چند گزارش عاشورایی بر اساس بسترشناسی حوادث قیام، فصلنامه تاریخ اسلام، 20(79)، 31-60. magiran.com/p2102996
Ebrahim Goodarzi, Nematollah Safari Forooshani, MohammadHussein Moghaddas Nian, (2020). Reviewing Some Reports on Tragic Event of Ashura Based on Studying the Grounds of Uprising Incidents, Hostory of Islam, 20(79), 31-60. magiran.com/p2102996
ابراهیم گودرزی، نعمت الله صفری فروشانی، سید محمدحسین مقدس نیان، بازخوانی چند گزارش عاشورایی بر اساس بسترشناسی حوادث قیام. فصلنامه تاریخ اسلام، 1398؛ 20(79): 31-60. magiran.com/p2102996
Ebrahim Goodarzi, Nematollah Safari Forooshani, MohammadHussein Moghaddas Nian, Reviewing Some Reports on Tragic Event of Ashura Based on Studying the Grounds of Uprising Incidents, Hostory of Islam, 2020; 20(79): 31-60. magiran.com/p2102996
ابراهیم گودرزی، نعمت الله صفری فروشانی، سید محمدحسین مقدس نیان، "بازخوانی چند گزارش عاشورایی بر اساس بسترشناسی حوادث قیام"، فصلنامه تاریخ اسلام 20، شماره 79 (1398): 31-60. magiran.com/p2102996
Ebrahim Goodarzi, Nematollah Safari Forooshani, MohammadHussein Moghaddas Nian, "Reviewing Some Reports on Tragic Event of Ashura Based on Studying the Grounds of Uprising Incidents", Hostory of Islam 20, no.79 (2020): 31-60. magiran.com/p2102996
ابراهیم گودرزی، نعمت الله صفری فروشانی، سید محمدحسین مقدس نیان، (1398). 'بازخوانی چند گزارش عاشورایی بر اساس بسترشناسی حوادث قیام'، فصلنامه تاریخ اسلام، 20(79)، صص.31-60. magiran.com/p2102996
Ebrahim Goodarzi, Nematollah Safari Forooshani, MohammadHussein Moghaddas Nian, (2020). 'Reviewing Some Reports on Tragic Event of Ashura Based on Studying the Grounds of Uprising Incidents', Hostory of Islam, 20(79), pp.31-60. magiran.com/p2102996
ابراهیم گودرزی؛ نعمت الله صفری فروشانی؛ سید محمدحسین مقدس نیان. "بازخوانی چند گزارش عاشورایی بر اساس بسترشناسی حوادث قیام". فصلنامه تاریخ اسلام، 20 ،79 ، 1398، 31-60. magiran.com/p2102996
Ebrahim Goodarzi; Nematollah Safari Forooshani; MohammadHussein Moghaddas Nian. "Reviewing Some Reports on Tragic Event of Ashura Based on Studying the Grounds of Uprising Incidents", Hostory of Islam, 20, 79, 2020, 31-60. magiran.com/p2102996
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال