ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علیرضا زکی زاده رنانی، مجید فقیه حبیب آبادی، سیدمحسن مکسبی، (1398). جستاری درباره زید بن ثابت و نقش او در تاریخ نگارش قرآن، فصلنامه تاریخ اسلام، 20(79)، 61-98. magiran.com/p2102997
Alireza Zakizadeh Ranani, Majid Faqih Habibabadi, SeyedMohsen Maksabi, (2020). Zeid Ibn e- Sabet and His Role in the History of Writing Holy Quran, Hostory of Islam, 20(79), 61-98. magiran.com/p2102997
علیرضا زکی زاده رنانی، مجید فقیه حبیب آبادی، سیدمحسن مکسبی، جستاری درباره زید بن ثابت و نقش او در تاریخ نگارش قرآن. فصلنامه تاریخ اسلام، 1398؛ 20(79): 61-98. magiran.com/p2102997
Alireza Zakizadeh Ranani, Majid Faqih Habibabadi, SeyedMohsen Maksabi, Zeid Ibn e- Sabet and His Role in the History of Writing Holy Quran, Hostory of Islam, 2020; 20(79): 61-98. magiran.com/p2102997
علیرضا زکی زاده رنانی، مجید فقیه حبیب آبادی، سیدمحسن مکسبی، "جستاری درباره زید بن ثابت و نقش او در تاریخ نگارش قرآن"، فصلنامه تاریخ اسلام 20، شماره 79 (1398): 61-98. magiran.com/p2102997
Alireza Zakizadeh Ranani, Majid Faqih Habibabadi, SeyedMohsen Maksabi, "Zeid Ibn e- Sabet and His Role in the History of Writing Holy Quran", Hostory of Islam 20, no.79 (2020): 61-98. magiran.com/p2102997
علیرضا زکی زاده رنانی، مجید فقیه حبیب آبادی، سیدمحسن مکسبی، (1398). 'جستاری درباره زید بن ثابت و نقش او در تاریخ نگارش قرآن'، فصلنامه تاریخ اسلام، 20(79)، صص.61-98. magiran.com/p2102997
Alireza Zakizadeh Ranani, Majid Faqih Habibabadi, SeyedMohsen Maksabi, (2020). 'Zeid Ibn e- Sabet and His Role in the History of Writing Holy Quran', Hostory of Islam, 20(79), pp.61-98. magiran.com/p2102997
علیرضا زکی زاده رنانی؛ مجید فقیه حبیب آبادی؛ سیدمحسن مکسبی. "جستاری درباره زید بن ثابت و نقش او در تاریخ نگارش قرآن". فصلنامه تاریخ اسلام، 20 ،79 ، 1398، 61-98. magiran.com/p2102997
Alireza Zakizadeh Ranani; Majid Faqih Habibabadi; SeyedMohsen Maksabi. "Zeid Ibn e- Sabet and His Role in the History of Writing Holy Quran", Hostory of Islam, 20, 79, 2020, 61-98. magiran.com/p2102997
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال